Statsråd i Olje- og energidepartementet, Tord Lien.     Foto: Norsk olje og gass/CC
Økonomi

– Unødvendig inngripen i energiloven

av Knut Lockert
22. august 2015
Økonomer kritiske til regjeringens krav om selskapsmessig og funksjonelt skille.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det er vanskelig for Defo ikke å applaudere når et av landets største kompetansehus innen revisjon og rådgivning, BDO, går til angrep på statsråd Tord Lien sitt forslag om krav til selskapsmessig og funksjonelt skille. I en kronikk spør økonomene Morten Thuve og Stian Kjeverud fra BDO seg hva det egentlig er myndighetene ønsker å oppnå. 

Unødvendig inngripen

BDO er også klare på at forslaget til ny organisering av nettvirksomheten er et undøvendig stort inngrep i eiernes styringsrett. Dette er deres aller viktigste argument. 

Videre skriver Thuve og Kjeverud: «Det er vår erfaring at EFTAs overvåkingsorgan (ESA) mener krav til nøytralitet blir tilstrekkelig ivaretatt ved bruk av et regnskapsmessig skille, slik det har blitt gjort fram til dags dato. Et så stort inngrep i eiers styringsrett bør begrunnes, og vi etterlyser derfor tydeligere mål på hva det er myndighetene ønsker å oppnå ved å gå så langt som dette lovforslaget gjør.»

Legger bånd på eiers handlingsfrihet

BDOs skribenter understreker dog at den foreslåtte delingen vil skape et tydeligere skille mellom den beskyttede virksomheten og den konkurranseutsatte virksomheten i kraftsselskapene, og at dette vil lette myndighetenes tilsynsvirksomhet. Videre bemerkes det likevel at «i høringsnotatet kommer det ikke klart fram i hvilken grad og hvordan innvirkningene på eiers styringsrett er vurdert. Ved et skille av selskapet vil eier ikke lenger stå fritt til å optimalisere og samordne virksomheten. Selskapet vil ikke lenger stå fritt til å disponere sine ressurser optimalt.»

Fra Defo sin side merker vi oss med stor interesse de synspunkter BDO synliggjør i kronikken. At et frittstående finansmiljø kommer på banen med en slik tilnærming til endringsforslaget til energiloven, er verdt å merke seg.

Hele kronikken til Morten Thuve og Stian Kjeverud fra BDO finner du her.

22. august 2015