None
NVE opprettholder oppbygning av stasjonsvariabelen, men foreslår å endre måten denne modelleres med hensyn på størrelse.    
Politikk

Slik vil NVE endre DEA-modellen

av Arvid Bekjorden
23. juli 2015
NVE foreslår endringer i modellene for fastsetting av kostnadsnormer.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

 I regionalnett foreslås det å implementere et nytt vektsystem. Det foreslås også en ny regulering av sentralnettet. I distribusjonsnettet legges det opp til endringer i rammevilkårskorrigeringen samt hvilke anlegg som kan inngå i grensesnittsnormen.

Et nytt vektsystem 

Det nye vektsystemet er basert på høringen NVE sendte ut høsten 2014, men NVE har med utgangspunkt i nye data og merknader, som kom inn i forbindelse med høringen foretatt nye vurderinger. Som følge av analysene foreslås det å ekskludere reservefase på sjøkabler og direktejording av luftnett fra vektsystemet. For luftlinjer er det kun toppline som er ny egenskap. For jordkabler foreslås det å skille mellom isolasjonstype (PEX, olje) og kablenes beliggenhet (sentralitet), samt en finere inndeling på spenning. For sjøkabler foreslås det å skille på isolasjonstype og flere spenningsnivåer. 

Hensyn til størrelsen

NVE opprettholder oppbygning av stasjonsvariabelen, men foreslår å endre måten denne modelleres med hensyn på størrelse. NVE fortsetter å skille på stasjonens beliggenhet (sentralitet). Det foreslås videre å legge til 5 prosent på stasjonsvariabelen for selskaper med driftskontrollsystem (DKS) i klasse 2, og 10 prosent for selskaper med DKS i klasse 3.

Ny metode for fastsettelse av kostnadsnorm for sentralnettsanlegg

Sentralnettsanlegg som eies av andre enn Statnett SF har til nå inngått i DEA-modellen for regionalnettet. NVEs bruk av de foreliggende resultatene fra de sammenlignende analysene knyttet til sentralnettsvirksomheten for Statnett SF innebærer i praksis at kostnadsnorm settes lik kostnadsgrunnlag. Kostnadsnormer for sentralnettsanlegg eid av andre enn Statnett SF foreslås fastsatt tilsvarende.

Nye rammevilkårsanalyser

Som følge av endringer i DEA-modellene har NVE analysert effekten av forskjeller i rammevilkår for både regional- og distribusjonsnett. I regionalnett fortsetter NVE med korreksjon for selskaper med ulik belastning av skog og terrenghelning («Helskog»). I distribusjonsnettet tas variabelen «Avstand til vei» ut, og det introduseres en ny faktor «Frost». Faktoren fanger opp ulikheter i mørketid, islast, snø og temperatur.

Høringsfrist

Fristen for å komme med merknader til forslagene er 15. september 2015. Merknadene sendes fortrinnsvis på mail til nve@nve.no. Svaret merkes med referansenummer 201305094. Høringen vil bli behandlet i Nettreguleringsutvalgsmøtet vi skal ha den 19. August. Defo vil sende inn høringssvar på vegne av våre medlemmer.

23. juli 2015