Defo mener lovforslaget er dårlig utredet.     Foto: Bjarne Langseth
Politikk

Lovforslaget må inn i energimeldingen

av Bjarne Langseth
17. juni 2015
I et brev til OED ber Defo om at forslaget til selskapsmessig og funksjonelt skille for alle tas inn som en del av energimeldingen. Det vil da bli tid til å kunne vurdere de konsekvensene Defo ikke finner framlagt som underlag for høringen til lovforslaget.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Når Reitenrapportens innhold nå er kjent og departementet gjennom sitt lovforslag har redegjort for at de vil følge opp forslaget om et krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for alle, anmoder Defo om at departementet inkluderer forslaget inn som en del av den kommende energimeldingen.
Defo har gjennom sin høringsuttalelse redegjort for at dette kravet kan få omfattende konsekvenser for norsk kraftforsyning. Etter Defos oppfatning vil forslaget gi høyere tariffer, flere kraftselskaper og at dette kan utfordre leveringssikkerheten spesielt i distriktene.

I strid med utredningsinstruksen

I tillegg til en rekke usikkerhetsfaktorer når det gjelder konsekvenser for distriktsenergiverkene og deres kunder, er det ikke regnet på eller sannsynliggjort at forslaget vil oppveie de ulempene Defo har synliggjort. Fra Defos side er det pekt på en betydelig kostnadsulempe for de energiverkene dette gjelder og dermed på sikt også for deres kunder. Det er således også Defos oppfatning at forslaget slik dette nå er fremmet, ikke kan være fremlagt i tråd med utredningsinstruksen fastsatt for forvaltningen.
I brevet til OED vises det også til resolusjonen som ble enstemmig vedtatt av årsmøtet i Loen. Den kan leses i en annen artikkel i dagens NettOpp. 

17. juni 2015