NVE har nå ute tre viktige endringsforslag til høring.     Foto: Rune Stubrud/NVE
Nett

Høringer om inntektsregulering, tariffer og Elhub

av Bjarne Langseth
17. juni 2015
NVE foreslår endringer i fire bestemmelser i kontrollforskriften med formål å redusere variasjon i inntektsrammer og i større grad legge til rette for sammenslåing av nettselskap. I tillegg har NVE en høring ute om tariffer for uttak i distribusjonsnettet og en tilleggshøring om Elhub.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

NVE har sendt ut på høring forslag til endring av fire bestemmelser i kontrollforskriften. NVE foreslår at vedtak om mindreinntekt som følge av fusjoner kan håndteres etter andre bestemmelser enn ordinær mindreinntekt.
Det er også forslag om å forenkle beregning, håndtering og rapportering av mer- mindreinntekt. I dagens forskrift heter det at «ved oppkjøp og sammenslåing av nett i tilgrensede nettområder kan ulike tariffer opprettholdes i en overgangsperiode på inntil tre år dersom tariffene var vesentlig forskjellig i forkant». NVE ønsker nå at denne overgangsperioden økes til sju år.
Det siste endringsforslag til kontrollforskriften har som formål å redusere variasjonen i årlige inntektsrammer og tariffer. NVE foreslår blant annet å ersatte de årlige pensjonskostnadene som inngår i beregning av kostnadsgrunnlaget med et femårig gjennomsnitt av pensjonskostnadene.
– Dette endringsforslaget om å redusere variasjonen i årlige inntektsrammer har Defo vært en sterk pådriver for, sier daglig leder Knut Lockert, som mener dette er et steg i riktig retning. Fristen for innsending av høringssvar er 4. september. 

Høring om tariffer

NVE har også sendt ut et høringsdokument som skisserer hvordan nettselskapene i framtiden kan utforme tariffene for uttak i distribusjonsnettet. Dette har vært omtalt i et tidligere NettOpp, men høringen etter det vært drøftet i nettariffutvalget.  Saken skal behandles i et utvalgsmøte til, deretter sendes utkastet ut til Defos medlemmer, før høringssvaret sendes til NVE. Defo har søkt og fått innvilget en forlenget høringsfrist til 1. september for å få en så grundig behandling som mulig. 

Elhub

I en tilleggshøring ønsker NVE endringer i avregningsforskriften for å legge bedre til rette for innføring av Elhub. I denne sammenhengen er Defo enig med NVE og Statnett om det må kunne brukes personnummer for å kunne holde kostnadene nede. Uten bruk av personnummer vil det kunne oppstå mange feil som vil bidra til å fordyre innføring av Elhub. 

 

17. juni 2015