Hotell og utflukter fikk den mest blomstrende tilbakemeldingen.     Foto: Bjarne Langseth

Et årsmøte til fornøyelse

av Bjarne Langseth
17. juni 2015
Årets Defo-årsmøte med fagdag var en fornøyelse for de aller fleste av deltagerne skal vi tro evalueringen som er gjort i etterkant. Vel 97 prosent svarte at de var svært tilfreds eller tilfreds. Om lag tilsvarende positive tilbakemelding fikk foredragsholderne, mens hotell og mat fikk høyeste skår.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Foredragsholderne fikk en god skår på tilfreds og svært tilfreds med til sammen vel 93 prosent, men her var fordelingen slik at det bare var 25,7 prosent som var svært tilfreds. Det må kunne tolkes som at her finnes det forbedringspotensial. Det må også utstillerområdet ha, hvor bare knapt 15 prosent var svært tilfreds og 40 prosent tilfreds.
At det kan bli god oppslutning på Røros neste år, virker ganske klart. Om lag 95 prosent svarer at det er meget sannsynlig eller sannsynlig at de deltar neste år.
Da får arrangørene konkurrere om bedre skår enn årets totaloppfatning om arrangementet, som var 40 prosent svært tilfreds, 57, 3 tilfreds og 2,7 prosent var nøytrale. Men hvem var den nøytrale? Per Sanderud?  Han har jo nøytralitet på hjernen.

Resolusjon

Årsmøtet i Defo vedtok følgende resolusjon den 28. mai: 
«Forslaget til ny energilov med krav til selskapsmessig og funksjonelt skille for alle uansett størrelse gir mer byråkrati og dyrere nettleie. Forslaget er fremmet uten at det er gjort
nødvendige samfunnsmessige beregninger, herunder er det ikke sett på de distriktsmessige konsekvenser. Utredningsinstruksen kan ikke være fulgt og forslaget må således stilles i bero inntil det er foretatt tilstrekkelige utredninger i tråd med utredningsinstruksen
.» 

 

17. juni 2015