Defo vil tilpasse seg konsekvensene av selskapsmessig skille.     Foto: Bjarne Langseth
Distriktsenergi

Defo endrer for selskapsmessig skille

av Bjarne Langseth
12. mai 2015
For å være forberedt på konsekvensene av selskapsmessig skille, vil Defo endre vedtektene slik at for eksempel rene kraftomsetningsselskaper eller bredbåndselskaper kan bli medlem.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Med det forventede kravet til selskapsmessig skille, vil spørsmålet om et eget medlemskap i Defo for de nye selskapene kunne komme.  
Etter styrets oppfatning bør det legges til rette for en utvikling der selskapene deler seg opp i forskjellige virksomhetsområder lagt inn i en konsernstruktur. De nye virksomhetsområdene som bredbånd og omsetning er eksempler på dette og bør kunne gå inn som medlemmer av Defo.
Styret i Defo har med denne bakgrunn bedt om at det fremmes forslag til vedtektsendringer på årsmøtet i mai.

Medlemskap

Defos styreleder Eilif Amundsen sier at Defo vil tillpasse seg den voksende interessen for medlemskap også fra andre virksomheter enn nettvirksomheten.    Foto: Bjarne Langseth
I paragrafen om medlemskap foreslås en endring fra: «Medlemmer av foreningen er i hovedsak rene nettselskap eller selskap som har betydelig aktivitet innenfor regional eller lokal nettvirksomhet».  Den nye foreslåtte formuleringen er: «Medlemmer av foreningen er nettselskap eller beslektet virksomhet slik som omsetningsselskap og bredbåndselskap, med betydelig aktivitet regionalt eller lokalt.»
– Med en slik endring vil Defo kunne tilpasse seg den voksende interessen for medlemskap i Defo også fra andre virksomhetsområder enn nettvirksomhet, sier styreleder Eilif Amundsen i Defo til NettOpp.

Varamedlemmer

Det foreslås også en vedtektsendring med hensyn til varamedlemmer til styret. Styret har i dag personlige varamedlemmer, noe som har vist seg å by på problemer i forbindelse med innkalling. Det foreslås derfor en vedtektsendring som fjerner systemet med personlige varamedlemmer, der varamedlemmer bli innkalt etter en nærmere prioritert rekkefølge fastsatt av årsmøte. 

12. mai 2015