Mange kunder ønsker seg én felles faktura, men betalingsviljen er ikke stor.     Foto: Beha
Økonomi

Gjennomfakturering til hvilken pris?

av Bjarne Langseth
29. april 2015
I Defo og KS Bedrift Energis høringssvar om gjennomfakturering vises det til en rekke usikkerhetsfaktorer for aktørene i kraftmarkedet. Begrunnelsen for å innføre gjennomfakturering nå er kundenes ønske om alt på én faktura. Men dette vil gi økte kostnader – og kundenes betalingsvilje er liten.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Innledningsvis i høringssvaret til Defo og KS Bedrift Energi viser til til at forslaget fra NVE introduserer en rekke usikkerhetsfaktorer for aktørene i kraftmarkedet. Det gjelder både for regulator, nettselskap, kraftomsettere og også for kundene. Begrunnelsen anført fra myndighetshold for at man ønsker å innføre gjennomfakturering er at kundene ønsker å få én faktura på både strøm og nettleie. I høringssvaret blir det påpekt at dette var et faktum tidligere, men at dette i dag trolig ikke er like aktuelt etter at mange kunder har elektronisk faktura. Det blir også vist til en undersøkelse fra 2014 som viser at 35 prosent av kundene har separate fakturaer for strøm og nett. Mange av disse ønsker seg en felles faktura. «Men undersøkelsen viste også at betalingsviljen for å få dette er liten.»
Da Defo og KS Bedrift Energis felles omsetningsutvalg behandlet høringsforslaget, framkom et delt syn på om gjennomfakturering slik dette foreligger i dag, bør gjennomføres. Flertallet mente forslaget ikke bør gjennomføres. Et mindretall på ett medlem mente at gjennomfakturering bør gjennomføres nå. Hovedårsaken til dette er at gjennomfakturering vil virke konkurransefremmende.  

Bekymret over kostnadene

Det listes opp en lang rekke av utfordringer og merarbeid som nå introduseres. Det vises til at dette kommer på toppen av mange andre større endringer i kraftmarkedet, noe som kan øke risikoen for at selskaper og leverandører kan få problemer med gjennomføringen. Løsningene som skal etableres må være automatiserte. Dette forventer vi håndteres av systemleverandørene innenfor de kostnader og rammer NVE har skissert i høringsnotatet.
«Vi ser derfor med bekymring på det kostnadsnivået som vi ser sendes ut fra systemleverandørene», heter det i høringssvaret.

Garantiordning

Defo og KS Bedrift er klar på at netteier ikke må kunne stilles i en situasjon der han risikerer tap på utestående fordringer, all den stund netteier ikke lenger er herre over egen faktura. Nettselskapene må ikke stilles i en dårligere situasjon enn andre fordringshavere, når det gjelder adgang til å stille krav til sikkerhet. Det er viktig å sikre nettselskapene en mulighet til å stille krav om garanti, dersom dette vurderes nødvendig av nettselskapet. 
 
All kommunikasjon når det gjelder utbetaling av USLA må gå direkte mellom sluttbruker og nettselskap. Det blir en byråkratisk og uoversiktelig ordning dersom dette skal gå gjennom kraftleverandøren. 

Frivillighet

Defo og KS Bedrift tolker teksten slik at gjennomfakturering skal være frivillig for kunden og at det skal være en avtale som regulerer dette. Det foreslås at dette blir mer presisert i teksten. Defo og KS Bedrift er positive til å delta i utarbeidelse av en standardkontrakt mellom nettselskap og kraftleverandør, men er skeptisk til om dette er mulig å få på plass innenfor den tidsrammen som faktisk vil bli tilgjengelig. 
Avslutningsvis er det i høringssvaret presisert at gjennomfakturering er en dyptgripende endring av rollene i kraftmarkedet. Konsekvensene for kraftleverandør og nettselskap må søkes balansert på best mulig måte til lavest mulig kostnad. Økte kostnader vil belaste kundene både på strøm og nett. 

29. april 2015