Olje- og energiminister Tord Lien vil ha selskapsmessig og funksjonelt skille for alle.     Foto: OED SCANPIX
Nett

Funksjonelt skille for alle

av Bjarne Langseth
15. april 2015
Regjeringen har i dag 15. april sendt på høring et forslag til endring av energiloven hvor det kreves selskapsmessig og funksjonelt skille for alle. Defo vil komme tilbake med nærmere kommentarer til forslaget, blant annet om detaljer i forslaget om funksjonelt skille.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Høringsfristen er satt til 27. mai, og det betyr at det kan være mulig å få saken opp i Stortinget denne våren. 
Defo vil følge opp saken med orientering til medlemmene og kommentarer til forslaget, og vil selvfølgelig følge saken tett inntil stortingsbehandlingen. Daglig leder Knut Lockert har èn umiddelbar kommentar til illustrasjonen som er brukt i pressemeldingen om saken. Her presenteres en oversikt over nettselskaper og antall kunder hvor det spesielt synliggjøres at «De 50 minste selskapene har i gjennomsnitt færre enn 1000 kunder hver».
– Det er tidligere redegjort for at disse selskapene ikke finnes, derfor burde regjeringen holde seg for god til å gjenta en slik feilaktighet, sier daglig leder Knut Lockert, som håper at forslaget er bedre underbygget enn dette skulle tilsi. 
Pressemelding og høringsforslaget kan lastes ned her:

Må få tid til å tilpasse seg

NVE har nylig sendt sin høringsuttalelse til OED om ekspertgruppens rapport «Et bedre organisert strømnett», også kalt Reiten-rapporten. Her sier NVE at rapporten gir et godt bilde på de utfordringene nettselskapene står overfor. De mener også at forslagene gir et viktig og riktig signal om retningen framover. NVE legger imidlertid vekt på at en eventuell innføring av tiltakene må spres i tid slik at selskapene har tid til å tilpasse seg. 

Selskapsmessig og funksjonelt skille

NVE mener det er behov for å sette krav til et tydeligere skille mellom monopol og konkurranseutsatt virksomhet for å sikre at nettvirksomheten drives uavhengig. De mener derfor at kravet til funksjonelt skille bør utvides og tydeliggjøres slik at nettselskapets faktiske uavhengighet styrkes og mulighet for effektivt tilsyn forbedres. Her vises det også til NVEs analyser som tilsier at de selskapene som i dag er underlagt krav om selskapsmessig og funksjonelt skille har høyest avkastning, sammenlignet med andre nettselskaper.Analysen viser også at selskaper som har kraftproduksjon og/eller kraftomsetning i tillegg til nettvirksomheten har høyere kostnader per kilometer nett enn rene nettselskaper.
Denne analysen vil NettOpp presentere i en egen artikkel. 

Salg av overskuddskapasitet

NVE mener nettselskapet kun bør drive virksomhet som er knyttet til nettdrift. Kravet om selskapsmessig og funksjonelt skille bør likevel, etter NVEs vurdering, ikke være til hinder for at et nettselskap kan selge ut overskuddskapasitet i begrenset omfang. Dette gjelder også overskuddskapasitet på infrastruktur for kommunikasjon (fibernett). I slike tilfeller mener NVE det er viktig at selskapet selger overskuddskapasitet engros, og ikke direkte til sluttbruker. Driftsfunksjoner knyttet til sikkerhet, overvåkning og koblinger, bør ligge i nettvirksomheten, men nettselskap bør ha anledning til salg/utleie av slike funksjoner, uten begrensning, til andre nettvirksomheter. I beredskapssituasjoner bør selskapet ha anledning til salg/utleie uten begrensning. 
NVE er inneforstått med at et krav om selskapsmessig og funksjonelt skille vil medføre økt kostnader for konsesjonærene. Dette er engangskostnader i forbindelse med reorganisering og varige kostnader som følge av dublisering av funksjoner og systemer i selskapene. 
Fastsettelse av en tidsfrist for gjennomføring av krav om selskapsmessig og funksjonelt skille er viktig, både for å gi eierne klare intensiver til oppstart og for å gi selskapene tilstrekkelig tid. Det må settes av tid nok til å finne fram til hensiktsmessige organisasjonsløsninger samtidig som hensynet til drift, investeringer, sikkerhet og beredskap ivaretas. 

Utvidet KSU-ordning 

NVE deler ikke hele forslaget fra ekspertgruppen om utvidet KSU-ordning (DSO). Den skisserte ordningen med investeringsplikt bør ikke innføres ettersom denne er forbundet med utfordringer knyttet til at ett nettselskap skal kunne overprøve et annet selskaps beslutninger. Når det gjelder ekspertgruppens forslag om at utvidelse av KSU-ordningen skal omfatte en rangering av tiltak som bidrag til å avklare hvilke tiltak som bør realiseres, mener at NVE at eksisterende tiltak er tilstrekkelig. NVE understreker at det enkelte nettselskap må være ansvarlig for rasjonell utvikling, drift og utnyttelse av eget nett, også ved utvidelse av KSU-ordningen.
Når det gjelder behandlingen av forslagene videre, sier NVE at det kun er forslagene om selskapsmessig og funksjonelt skille og tilknytningsplikten som gjøre det nødvendig med en endring i energiloven. Den andre forslagene krever kun endringer i forskriftene. 

 

 


 

15. april 2015