Fusjoner av nettselskaper gir betydelige negative samfunnsvirkninger     Foto: Bjarne Langseth
Nett

Negative virkninger ved fusjoner

av Bjarne Langseth
12. mars 2015
Tidligere konklusjon om risikoen for betydelige negative samfunnsvirkninger ved fusjoner av nettselskaper, ligger fast. Det er konklusjonen i et notat fra Trøndelag Forskning og Utvikling utarbeidet for KS/El & IT Forbundet.

Bjarne Langseth

Bjarne Langseth jobbet i Defo som kommunikasjonsrådgiver og redaktør i ni år, og var blant annet med på oppstarten av Defos medlemsblad NettOpp og Defos hjemmesider. I dag er Langseth selvstendig næringsdrivende forfatter og historiker.

Høsten 2012 ga Trøndelag Forskning og Utvikliing (TFoU) en rapport om samfunnsvirkninger av energiselskaper. Rapporten viser blant annet at lokale nettselskap gir god lokal forsyningssikkerhet og et betydelig antall arbeidsplasser som kan gå tapt ved en eventuell fusjon med større aktører innen nettvirksomhet. I et notat om «nettleie og samfunnsvirkninger lokale nettselskap», som er en oppfølging av denne rapporten, drøfter TFoU hvordan redusert nettleie kan kompensere for negative samfunnsvirkninger i et lokalt område hvor tidligere lokale eiere av nettselskapet selger selskapet til en større aktør. 

Negative virkninger

«Marginale endringer i nettleie er neppe en faktor som vurderes og har utslag ved beslutning om flytting og lokaliseringsvalg», heter det i notatets konklusjon. Det vises til at konklusjonen er større for at denne typen valg heller er påvirket av forsyningssikkerhet, bredbånd og en del andre tjenester som nettselskapene bidrar til i lokalområdet. 
«Vår konklusjon fra Sand (2012) om at det er risiko for betydelige negative samfunnsvirkninger ved fusjoner av nettselskap, ligger derfor fast», heter det i konklusjonen etter drøftinger i notatet «nettleie og samfunnsvirkninger lokale nettselskap. 

12. mars 2015