None
Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) Foto: Norsk Olje og Gass (CC)    
Politikk

Forslaget om selskapmessig og funksjonelt skille til Stortinget i dag

av Knut Lockert
04. desember 2015
Olje- og energiministeren understreker at han har kommet Defo og medlemmene våre i møte på flere områder. Fra vår side følger vi ministeren på at forslaget er mer fleksibelt enn det Eivind Reiten foreslo i sin rapport. Men Defo vil likevel jobbe for ytterligere forbedringer i forslaget i forbindelse med stortingsbehandlingen.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

I Defos dialog med politikerne om forslaget til selskapsmessig og funksjonelt skille , har vi vært åpne på at et krav til selskapsmessig skille kan diskuteres. Dette kan det være både fordeler og ulemper med. Vi opplever også at medlemmene våre i snitt kan leve godt med dette. Dog er det enkelte som har gode argumenter, og sterke meninger også mot et krav til selskapsmessig skille.

Byråkratiserende og fordyrende

Når det gjelder det funksjonelle skillet er det langt mellom selskapene som ønsker et slikt krav. Her er den gjennomgående oppfatningen at dette kravet er byråkratiserende og fordyrende. Det vil heller ikke gi en ønsket gevinst i retning av mer nøytrale selskaper.

God og åpen dialog

Med det som bakgrunn ønsker Defo fortsatt at kravet til funksjonelt skille i sær droppes fra politikerhold når Stortinget skal behandle saken. Vi vil likevel berømme Lien for en god og åpen dialog og vi er glade for at forslaget synes mer fleksibelt enn det vi opprinnelig fryktet etter å ha lest Reiten-rapporten.

  • Forslaget fra Statsråden åpner for felles driftssentraler. Dette har vært svært viktig for Defo av beredskapshensyn. Teoretiske nøytralitetskrav må ikke stå i veien for de beste beredskapsløsninger.

  • Det åpnes for større fleksibilitet rundt bruk av styremedlemmer enn opprinnelig foreslått. Styremedlemmer kan sitte i flere styrer.

  • Og det åpnes for salg av overskuddskapasitet i nettselskapene.

Proposisjonen er et svært omfattende dokument og fra vår side i Defo vil vi naturligvis gå igjennom denne i detalj.  Proposisjonen omfatter også mye mer enn et krav til selskapsmessig og funksjonelt skille, som vi vil behandle i Defos utvalg og styret på vanlig måte.  Innspillene herfra vil vi ha med inn i vår dialog med stortingspolitikerne.  

"Close race" på Stortinget

I Defo vil vi nå studere framlegget for Stortinget i detalj. Vi tror at det kan bli et "close race" på Stortinget når saken skal avgjøres. Dette gjelder særlig kravet til det funksjonelle skillet (ledelseskillet). Vi har sagt det før og sier det igjen. Dette er et krav som treffer de små og mellomstore selskapene med en annen tyngde enn de store. Et krav som svekker lønnsomheten og innebærer en tapping av selskapets verdier. 

Likevel, vil forslagets effekt kostnadsmessig på de selskapene og dermed på tariffene, avgjøres av hvordan kravet til det funksjonelle skillet blir tolket til slutt. Jo mer fleksibilitet desto bedre. Vi sier fortsatt at kravet bør droppes helt.

Et krav til selskapsmessig og funskjonelt skille gir ikke mer effektive selskaper

Olje - og energidepartementet viser til NVEs statistikk om utvikling i nøkkeltall, med fokus på nettstruktur, som en sannhet om at kravet til selskapmessig og funksjonelt skille gir mer effektive selskaper. Dette er feil.  Dette har vi tilbakevist tidligere og konklusjonen er det motsatte.  Kravet gir økte kostnader og redusert effektivitet.

Kritiske røster

Vi kommer også til å opprettholde kravet om å få et samfunnsregnskap i tråd med utredningsinstruksen, som viser samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Vi tror ikke et samfunnsregnskap vil vise dette. 

Vi minner dessuten om at det har vært kritiske røster mot forslaget også fra ledende økonomer, forslaget til ny organisering av nettvirksomheten er et unødvendig stort inngrep i eiernes styringsrett.

04. desember 2015