None
Medlemmer

Nord-Salten Kraft synliggjør sin samfunnsverdi

av Redaksjonen
29. desember 2015
Nord-Salten Kraft utarbeidet i 2015 et samfunnsregnskap som skal vise hvordan kraftselskapets verdiskapning gir ringvirkninger i samfunnet forøvrig.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Samfunnsregnskapet gjelder for året 2014, og har som hensikt å vise hvordan Nord-Salten Kraft (NSK) verdiskapning gir ringvirkninger i form av aktivitet hos underleverandører og finansiering av offentlig velferd.

Bakgrunnen for dokumentet er at NSK ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar i regionen gjennom forretningsdrift som tar hensyn til mennesker, miljø og omgivelser i et bærekraftig perspektiv. Målet er at ansatte og eiere skal være stolte av selskapets virksomhet. NSK har utarbeidet egne retningslinjer for samfunnsansvar og etikk som skal være styrende for hvordan de driver hele sin bedrift.

Regionale ringvirkninger

Samfunnsregnskapet skisserer fire typer regionale ringvirkninger; direkte, indirekte, induserte og katalytiske.

NoneOversikten illustrerer hvordan NSKs verdiskapning gir ringvirkninger utover i samfunnet. Bildet er hentet fra Samfunnsregnskapet. Link til regnskapet finner du nederst i artikkelen.    

Direkte virkninger er de virkninger som i det aller vesentligste kan knyttes til virksomheten hos Nord-Salten Kraft. Fordelen med slike virkninger er at de faktisk er mulige å måle presist. Eksempler på slike virkninger er utbetalt lønn, skatter og avgifter og estimert merverdi av konsesjonskraft. 

Nord-Salten Kraft AS (NSK) er lokalisert i idylliske omgivelser i Ulvsvåg på Hamarøy. NSK er en stor aktør i Nord-Salten, og forvalter infrastruktur og naturressurser som er viktige for innbyggere, næringsliv og offentlige myndigheter. 

Samfunnsregnskapet gjelder for året 2014, og har som hensikt å vise hvordan Nord-Salten Kraft verdiskapning gir ringvirkninger i form av aktivitet hos underleverandører og finansiering av offentlig velferd.

Stort fokus på samfunnsansvar

Bakgrunnen for dokumentet er at NSK ønsker å ta et aktivt samfunnsansvar i regionen gjennom forretningsdrift som tar hensyn til mennesker, miljø og omgivelser i et bærekraftig perspektiv. Målet er at ansatte og eiere skal være stolte av selskapets virksomhet.

NSK har utarbeidet egne retningslinjer for samfunnsansvar og etikk som skal være styrende for hvordan de driver hele sin bedrift.

Viktig brikke i lokalsamfunnet

Samfunnsregnskapet skisserer fire typer regionale ringvirkninger; direkte, indirekte, induserte og katalytiske.

Direkte virkninger, eller driftsavhengige virkninger er de virkninger som kan knyttes til virksomheten hos Nord-Salten Kraft. Den største fordelen med slike følger er at det er mulig å måle dem presist. Eksempler er utbetalt lønn, skatter og avgifter og estimert merverdi av konsesjonskraft.

617.000 NOK i sponsormidler

I samfunnsregnskapet regnes også sponsormidler som direkte virkninger. I 2014 delte Nord-Salten Kraft ut 617 000 NOK i  sponsormidler til ulike formål i lokalsamfunnet. Midlene gikk blant annet til Allhuset i Steigen, Hamarøynatta eller Stetindrock.

Store lokale og nasjonale ringvirkninger

Indirekte virkninger er virkningene av Nord-Salten Krafts drift for deres underleverandører. Virkningene genereres av etterspørselen som de direkte virkningene fører med seg, med andre ord effekten av NSKs vare- og tjenestekjøp.

Tall fra samfunnsregnskapet for 2014 viser at NSK genererte vare- og tjenestekjøp i Nord-Salten for 21 millioner kroner. Dette utgjør 24,3 prosent totalt. Den samme posten for øvrig i Norge viser 89 millioner kroner (62,2 prosent). Den resterende andelen, 13,5 prosent, gjelder for øvrig Nordland.

Sysselsetting og produksjon

Nord-Salten Kraft sysselsetter totalt i overkant av 50 personer. Effekten av dette, sammen med det faktum at Nord-Salten Kraft bidrar til økt produksjon i regionen, viser seg som induserte virkninger. Dette bidrar til økte inntekter, som igjen fører til økt privat og offentlig konsum.

Attraktivitet for mennesker og bedrifter

Mer kompliserte er de katalytiske virkningene, der man prøver å anslå betydningen av Nord-Salten Kraft AS som lokaliseringsfaktor for befolkning og næringsliv. Slike effekter er svært vanskelige å anslå, og det er derfor ikke presentert noen tall i regnskapet. 

For å synliggjøre hvordan Nord-Salten Krafts verdiskapning gir ringvirkninger i samfunnet forøvrig, er det utarbeidet et samfunnsregnskap. Dokumentet viser hvordan NSK er med på å skape aktivitet hos underleverandører og finansiering av offentlig velferd.

(artikkelen fortsetter under presentasjonen)

Om Nord-Salten Kraft AS

  • Aksjeselskapet NSK er en videreføring av andelslaget Nord-Salten Kraftlag AL (”Kraftlaget”) som ble stiftet 12. august 1946.
  • Kraftlaget ble omdannet til aksjeselskap 29. juni 2010, og eies i all hovedsak lokalt av kommunene Hamarøy, Steigen, Sørfold og Tysfjord, Salten Kraftsamband AS, og av selskapets kunder.
  • Totalt sysselsetter selskapet i overkant av 50 personer, og er organisert i tre områder: Administrasjon, Nett og Produksjon.
  • Konsesjonsområdet for nettvirksomheten er Hamarøy, Tysfjord og Steigen, samt nordre del av Sørfold kommune. Kraftproduksjonen foregår på tre kraftstasjoner: Slunkajavrre, Rekvatn og Sagfossen. Nord-Salten Kraft AS har også kontorer i Bogøy i Steigen og i Kjøpsvik i Tysfjord.
29. desember 2015