None
Et grønt skifte til fornybar varetransport gir både store utslippsreduksjoner av klimagasser, framtidsrettede transportløsninger og nye næringsmuligheter.    
Miljø

Grønt skifte til fornybar tungtransport

av Knut Lockert
12. oktober 2015
Utslipp fra transport har økt med 10 prosent de siste ti årene. Veitrafikk stod i 2013 for 60 prosent av klimagassutslippene, og transport alene står for 32 prosent av de samlede klimagassutslippene(Miljødirektoratet, 2015).

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Kun kategorien "lastebiler" utgjør mellom 4 000 og 9 600 kjøretøyer (SSB) årlig i Norge. Tungtransport står for en stor andel av utslippene fra transportsektoren og er blant utslippspostene som har økt mest. Miljøvernorganisasjonen Zero har tatt intiativ til en erklæring for næringslivet der de tar forplikter seg til å bidra til et grønt skifte til fornybar varetransport. Denne erklæringen har Defo signert. 

Et grønt skifte til fornybar varetransport gir både store utslippsreduksjoner av klimagasser, framtidsrettede transportløsninger og nye næringsmuligheter. Med denne erklæringen forplikter vi oss til å gjøre vår del av dugnaden for et taktskifte i det grønne skiftet til fornybar tungtransport. Det finnes mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen som vi kan ta i bruk. 
NoneDet finnes nå mange gode fornybare løsninger med biodrivstoff, hel- og delelektriske løsninger og hydrogen.    

Et grønt skifte til fornybar tungtransport innebærer:

  • Velge fornybare transportløsninger der disse er tilgjengelige for både egen transport og innkjøp av transporttjenester.
  • Delta i samarbeid der det er nødvendig for infrastruktur og produksjon av fornybart drivstoff og spydspissprosjekter for nullutslippsløsninger.
  • Spre informasjon og erfaringer om fornybare transportløsninger.

Vi ber myndighetene legge forholdene til rette med langsiktige virkemidler som sikrer at de fornybare løsningene er konkurransedyktige mot fossile løsninger.

12. oktober 2015