AMS – Fortsatt er det noen få som nekter installasjon

Elektriker ved sikringsskap
Foto: Ringerikskraft Nett AS
Automatiske strømmålere (AMS) er snart innført hos alle strømkunder i landet. Teknologien er en viktig del av moderniseringen av strømnettet vårt. Den gir både brukeren og strømselskapene bedre oversikt, samt at man slipper manuell avlesning og rapportering. Det er forskriftsfestet at AMS skal være installert i alle norske hjem.

Det er registrert ca 3,2 millioner målepunkter i Norge, og det anslås at under 1% ikke har installert AMS ved utgangen av første kvartal 2021. Strømkundene som ikke har AMS installert har fått tilbud om installasjon, men har enten nektet eller fått fritak fra montering av helsemessige årsaker. Distriktsenergi arrangerte nylig et webinar med hjelp av advokafirmaet Svensson og Nøkleby, som veiledet deltagerne på godt vis, gjennom de spørsmål av rettslig karakter som er kommet opp i kjølevannet av utrullingen av AMS-målere til landets nettkunder.

Helseskadelig stråling

Statens strålevern er tydelige: Strålingen fra smarte strømmålere er ikke helsefarlig. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har utført målingar av stråling fra målerne, og resultatet viser at nivåene er så lave at DSA (Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) ikke kan kreve at målerne blir flyttet, eller at det blir gjort andre tiltak. Maksimal sendeeffekt for målerne er 0,5 watt. Til sammenlikning kan en mobiltelefon sende med opptil 2 watt.

Er man allikevel overbevist om at strålingen er farlig vil en lege eller psykolog kunne skrive en attest som kan frigjøre en strømkunde fra kravet om installasjon av senderen til AMS, men man er likevel pliktig til å ha en måler, men da eventuelt uten kommunikasjonsenhet.

Pågående rettssaker

Det pågår to rettssaker mellom strømkunder som nekter å installere AMS og nettselskaper som trenger å installere AMS for å kunne levere strøm etter forskriftene. Begge sakene er i tingretten i henholdsvis Halden og Molde. Distriktsenergi avventer resultatet i disse sakene og blir ikke forbauset dersom den tapende part anker saken videre til høyere rettsinstanser.

Kan man stenge for dem som ikke gir tilgang?

Så vel Elklagenemnda som tingretter har slått fast at nektelse av å gi tilgang for å installere AMS-måler er vesentlig kontraktsbrudd som gir stengegrunnlag. Man kan altså stenge, men dette gir fortsatt ikke rett til tilgang til å skifte til AMS-måler dersom kunden fortsatt nekter med et tilstrekkelig rettslig grunnlag. Man må ha en rettskraftig dom for tvangsmessig tilgang for å kunne installere AMS i boligen til kunder som nekter tilgang. De pågående rettsakene vil være med å sette grensene for hva som eventuelt gir grunnlag for å kunne nekte instalasjon.

Kan kunden kreve å beholde «sin» gamle måler?

Nei, nettselskapet bestemmer hva slags måleutstyr som skal brukes, jf. SN § 5-1.

  • Nettselskapet er forpliktet til å installere en godkjent AMS-måler, med eller uten aktiv kommunikasjonsenhet, i alle målepunkt som ikke positivt er unntatt fra AMS måling.
  • Energiklagenemnda har i vedtak ENK-2020-926 i klagesak opprettholdt RMEs vedtak om at en kunde som er innvilget AMS-fritak (dvs. fritak for måler med aktiv kommunikasjonsenhet) ikke kan kreve å få beholde sin gamle måler.

Særregulering og tariff

F o m 1.2.2021 gjelder særreguleringen i kontrollforskriften § 17-9
Særreguleringen lyder:

Nettselskapet kan fastsette tariff til dekning av merkostnader ved å håndtere og kontrollere måleverdiene for kunder som ikke har fjernavlest måler. Dette gjelder kun der manglende fjernavlesning skyldes forhold på kundens side.

Tariff for ikke-fjernavleste måleverdier settes til 1500 kroner eksklusive merverdiavgift per år.

Utfordrende konflikter

Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi uttaler at det er utfordrende for nettselskapene å stå i konflikter med noen av sine kunder når det gjelder installering av AMS-målere. Nettselskapene er pålagt å skifte målere, og et skifte som vil være med å modernisere kraftnettet og bidra til reduserte kostnader for landets nettkunder, burde helst vært håndtert uten denne type rettssaker. Når det er sagt må bransjen ha respekt for enkelte kunders skepsis mot målerne og bransjen må således avvente hva domstolene sier i de sakene som er opp for retten. Vi forventer i kjølevannet av disse sakene og en eventuell klargjøring fra myndighetene, vil bidra til at konflikten med de tross alt få kundene dette gjelder finner en løsning, som både netteier og kunder finner tilfredstillende.