Distriktsenergi mener

- Gi oss likere nettleie i hele landet

Spørsmålet om likere nettleie har i lengre tid vært på politikernes dagsorden. For Distriktsenergi har spørsmålet om likere nettleie vært høyt på foreningens agenda over flere år, og Distriktsenergi har blant annet fremmet en egen alternativ tariffmodell «effektivitetsmodellen». 

Nå har Stortinget bedt regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. Utredningen skal omfatte virkemidler som frimerkeprinsippet, utjevning av ikke-påvirkbare faktorer og for øvrig tiltak som bedrer konkurransen og bidrar til likere priser og en sikker strømforsyning til lavest mulig kostnad for strømkundene. NVE har utarbeidet et forslag til hvordan nettleien kan utjevnes og Distriktsenergi har svart på NVEs rapport her. Det er forventet at spørsmålet om likere nettleie blir behandlet i Stortinget i løpet av våren 2020. 

Det er store forskjeller i nettleien i Norge avhengig av hvor du bor. Det trenger ikke være slik. Alle trenger tilgang på strøm. I byene så vel som i distriktene. Likere nettleie er rettferdig, og det er lett gjennomførbart.

Vi trenger en reell utjevning som hensyntar at det er store forskjeller i topografi, geografi og antall kunder å fordele regningen på. Med dagens tariffsystem er det umulig for mange selskaper i distriktene å levere gjennomsnittstariff til egne kunder uansett hvor effektivt selskapet er. 

Nord-Salten Kraft er et av landets mest effektive selskaper ifølge NVE sine målinger, og "et av referanseselskapene i inntektsreguleringen" er et eksempel på dette. Men selskapet har likevel en av landets høyeste nettleier på grunn av få kunder å dele regningen på, samt krevende topografiske og klimatiske forhold. Nord-Salten Kraft har i 2019 en nettleie på 51 øre/kWh, mens gjennomsnittlig nettleie i Norge (veid) er på 29,85 øre. Samtidig er selskapet i 2019 113% effektivt. Det gir naturligvis ingen mening.

Vi minner også om at det er en systemfeil at man i de deler av landet med mest kraftproduksjon, som i Sogn og Fjordane, betaler mest av alle i nettleie for tilgangen til kraften, selv om kraften bokstavelig talt renner rett utenfor stuevinduet, mens man i Oslo, har man den billigste nettleien i Norge nær sagt uten kraftproduksjon i nærheten. Slik kan det ikke fortsette. Det kan ikke være slik at selskaper som tar lokalt ansvar for Norges og verdens behov for elektrisering skal ta kostnadene lokalt. Det bør være et nasjonalt anliggende kostnadsmessig.

Enkelte tar ofte til ordet for at nettleien vil bli likere også gjennom organisering i større enheter. Vår kommentar til denne tilnærmingen er følgende. Dersom det er ønskelig med en fusjon ser vi at denne tidvis stoppes av for store forskjeller mellom nettleien i de ønskede fusjonerende selskapene. Likere nettleie kan følgelig like gjerne trekke i retning av fusjoner som å stoppe disse. Vi ser også at der det er gjennomført fusjoner som i Trøndelag med Tensio, (Trønderenergi og NTE) opprettholdes en selskapsstruktur som betyr at det ikke oppnås lik nettleie, med dette som formål. Vi ser også tilsvarende utfordringer i fusjonen mellom Eidsiva og Hafslund som til Europower den 7.1.2020 opplyser at det foreløpig ikke er bestemt om nettleiene skal bli like. Det er følgelig ingen automatikk i lik nettleie etter fusjoner mellom selskaper.  

Vi minner også om at et vedtak om en fusjon mellom selskaper er et eieranliggende og regelverket fra sentralt hold bør utformes uten sikte på å trekke i den ene eller andre retning. Uansett er fusjoner som sådan intet svar på utfordringene med ulik nettleie i Norge all den stund en fusjon medfører hva tariffen angår bare at man flytter på grensene mellom lav og høy tariff, med mindre vi står igjen med ett nettselskap i Norge. Det tror vi ingen er tjent med 

Distriktsenergi minner også om at vel 60 nettselskaper i Norge undertegnet et opprop til myndigheten der det ble understreket betydningen av likere nettleie. Oppropet kan lese her.

21. november
Nett
av Knut Lockert
02. november
Leserinnlegg
av Asgeir Aase
Distriktsenergi-TV
08. oktober
Distriktsenergi-TV, Statsbudsjett
av Redaksjonen
Distriktsenergi-TV
08. oktober
Distriktsenergi-TV, Statsbudsjett
av Redaksjonen
08. oktober
Statsbudsjett
av Redaksjonen
11. oktober
Leder
av Knut Lockert
Distriktsenergi-TV
20. august
Distriktsenergi-TV, Nett
av Redaksjonen