Distriktsenergi mener

– Skrot det funksjonelle skille

Funksjonelt skille innebærer at nettselskapet skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Det betyr blant annet at et selskap ikke står fritt til å ha samme styre og ledelse i konsernets selskaper, det koster. Det koster penger og det gir et meningsløst byråkrati. Har man 30 ansatte og deler selskapet opp i ett nettselskap på den ene side og virksomheten for øvrig i et annet selskap med en mor på topp, sier det seg selv at egne styrer og en ledelse som ikke kan være gjennomgående i selskapene blir meningsløst. 

Selskapsmessig skille innebærer at nettselskapene skal skilles ut i egne selskaper (selvstendige rettssubjekter) som ikke driver med annen virksomhet. Videre stilles det krav til at nettselskap ikke kan eie enheter som driver med annen virksomhet. Med annen virksomhet menes all virksomhet som ikke er nettvirksomhet. Nettselskap kan ikke eies av enheter som driver med produksjon eller omsetning av elektrisk energi og fjernvarme. Dette betyr som regel at nettselskapet enten må være et frittstående selskap, eller være del av et konsern med et tomt morselskap.

Funksjonelt skille innebærer at nettselskapets skal driftes uavhengig av annen virksomhet. Dette betyr blant annet at personer i ledelsen i nettselskapene ikke kan delta i ledelsen i andre selskap i konsernet som driver annen virksomhet. Morselskap eller kontrollerende eier av nettselskapet har overordnet styring over de økonomiske rammene til nettforetaket, men kan ellers ikke gi instrukser i den daglige driften av nettselskapet eller om utbygging eller oppgradering av nettet.

Krav om selskapsmessig og funksjonelt skille er hjemlet i energiloven §§ 4-6 og 4-7 og gjelder i dag kun for nettselskap med over 100 000 nettkunder. Nye §§ 4-6 og 4-7 vil tre i kraft 1.1.2021 og vil da omfatte alle nettselskap.

Les mer her