None
Foto: Knut Lockert    

Distriktsenergi om DSO-rollen – ingen er likere enn andre

av Knut Lockert
22. april 2021
DSO-rollen har vært gjenstand for diskusjon i lang tid. I mars i år slo OED fast at Statnetts ansvar som systemansvarlig skal ligge fast og at det ikke blir noen overføring av ansvarlig myndighet fra systemansvarlig til nettselskapene. Det åpnes således ikke opp for at noen DSO-er skal være mere DSO enn andre. Det mener vi er en klok tilnærming fra myndighetene.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Det har vært en lengre prosess i bransjen, der det er enighet om at kraftsystemet er blitt mere komplisert, ikke minst takket være en økende grad av produksjon og større tilknytninger på distribusjonsnettnivå, som følge av en økende elektrifisering av samfunnet.  Dette har medført en viktig diskusjon som gjelder utveksling av data mellom dagens DSOér og ikke minst mot Statnett.  I den anledning er det fra flere hold herunder fra ekspertgruppen, ledet av Jørgen Bjørndalen med rapporten «fra nettet til det smarte brettet» om driftskoordineringen i kraftsystemet, påpekt at mer effektiv driftskoordinering avhenger av bedre informasjonsdeling og digitalisering.  En tilnærming vi naturligvis stiller oss bak. 

Det som har ligget som den berømte elefanten i rommet, når de praktiske tilnærmingene rundt driftskoordineringen har vært diskutert, er om også rolleforståelsen mellom Statnett og landets nettselskaper (DSOér) skulle endre i retning av økt ansvar til noen regionale DSOér sammenlignet med i dag, og tilsvarende redusert ansvar for Statnett.  

Ingen DSOér er likere enn andre

Nå slår altså OED fast at ingen DSOér er likere enn andre – alle DSOér er like og alle har ansvar for eget nett.  OED legger seg her på den samme linjen som ekspertgruppen anbefalte og RME fulgte opp i sin oversendelse til OED. Men dette innebærer ikke at man skal fortsette helt som før og derfor blir RME av OED bedt om å tydeliggjøre ansvaret hvert enkelt nettselskap har for eget nett etter forskrift om systemansvaret.  Og OED understreker at en tydeliggjøring av ansvaret til nettselskapene også kan bidra til mer effektiv og optimal drift av egne anlegg.  Dette helt i tråd med Distriktsenergis høringsuttalelse der vi skrev blant annet; 

«Distriktsenergis hovedinntrykk av rapporten er at denne er god. Ekspertgruppen tar på alvor det åpenbare utgangspunkt om at alle netteiere har ansvar for eget nett og at nettselskap på ulike nettnivå er likeverdige parter». 

Disse punktene finner vi igjen hos RME og nå hos OED.  Når det er sagt er det ingen tvil om at vi vil bidra aktivt til å øke informasjonsutvekslingen og at de verktøy og regler som måtte utarbeides med dette som formål, må håndteres uansett hvilket nettselskap man representerer. For som enkelte har tatt til ordet for i argumentasjonen for å flytte ansvar fra Statnett til noen DSOér, er det liten tvil om at eget nettselskap kjenner problemområdene i eget nett best. Da må det være slik at denne informasjonen må utveksles på en rask og effektiv måte.  Her vil en økende grad av digitalisering åpenbart kunne spille en viktig rolle for å øke kvaliteten på den informasjonen som utveksles og ikke mist hvor raskt viktig informasjon kan komme andre i hende. Men informasjonen må utveksles uten at man slik OED understreker det, flytter på ansvaret mellom selskapene eller på Statnetts ansvar som systemansvarlig og systemansvarliges overordnede koordineringsrolle. Rolleforståelsen av at alle DSOér likeverdige parter er en viktig premiss for å fortsette å utvikle et godt regelverk på dette området.  

I Distriktsenergi vil vi delta og følge RME´s arbeide med dette viktige arbeidet i dialog med Statnett og bransjen for øvrig. 

22. april 2021