None

Distriktsenergi og de tidvis store prisforskjellene

av Knut Lockert
02. desember 2021
Med unntak av en liten periode de siste dager har det vært store og tidvis svært store prisforskjeller mellom nord og sør i Norge. Fra Distriktsenergis ståsted mener vi at prisforskjeller må vi leve med, men i den størrelsesorden vi har vært vitne til i høst, det er uholdbart og kan være ødeleggende for kraftmarkedet. Rydd opp så langt mulig er vårt budskap.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Vi har påpekt at de store prisforskjellene vil utfordre bransjens omdømme og at dette vil trigge politikere til å «gjøre noe» som på kort sikt kan virke fornuftig, men på lengre sikt kan være ødeleggende for markedet. Dette har vi påpekt i en rekke saker i e-24 blant annet her, her og her

Og på TV-2-nyhetene her  

Årsaken til at vi velger å være så klare i vår tilnærming er en oppriktig bekymring om at den verden markedet nå viser seg fram på ikke er et gode hverken for kunder eller for kraftbransjen. Det er ikke bra at prisforskjellene mellom kunder med noen kilometers avstand møter ti ganger høyere kraftpris enn hva naboen gjør.  Det er ikke bra for kraftprodusentene som i enkelte deler av Norge opplever innestengt kraftproduksjon og det er ikke bra for en kraftbransje som er avhengig av forståelse for våre oppgaver for å gjennomføre det grønne skiftet. Også sikringsverktøyet via systemprisen er heller ikke noe å rope hjem for nå. 

La det være klart at vi ønsker at markedet skal løse det som kan løses, og vi er for utveskling av kraft med våre naboer.  Det tjener vi på, det tjener våre naboer på og det er avgjørende for å redusere klimautslippene. Men nå stanger det litt. 

Derfor må det gjøres noe, årsakene, planene på kort og lang sikt må på bordet for å redusere prisforskjellene om mulig.  Av den grunn har vi pekt på Statnett som den aktøren gjennom systemansvaret som den som er nærmest til å peke på årsakene og til å peke på løsninger på kort og lang sikt. Vi tok dette opp med Statnett og vi har vært i møte i den anledning. 

Møte med Statnett

Vi fikk i møte med Statnett forståelse for at hovedutfordringen er at snitt 2 i Sverige har for liten overføringskapasitet, og at det er en økning av kapasiteten i dette snittet, som er det viktigste tiltaket for å redusere prisforskjellene i Norge.  Det understreker jo det vi vet fra før, at vi er helt avhengig av den svenske nord-sør forbindelsen i Norge. Tidsaspektet for når snitt 2 i Sverige skulle oppgraderes var en del fram i tid og tidligst 2024, slik vi oppfattet dette. 

Det ble også fokusert på at de høye gassprisene og den helt spesielle energisituasjonen i Europa har vært med å forsterke ulikhetene i Norge.  I den anledning ble det opplyst at når vi her er tilbake til normalsituasjonen, viser rapporter Statnett har skrevet at det «normale» bildet innebærer at ca 10 øre pr KWh i prisforskjell mellom nord og sør fremover. Men igjen, dette er høyst usikkert, ikke minst da det er vil være viktig for nytt forbruk og ny produksjon lokaliseres de kommende år. 

Statnetts svar på svenskenes reduserte overføringskapasitet og beslutningen om å drifte nettet på samme måte som svenskene støtter vi i Distriktsenergi.  Vi må anvende reglene for utnyttelse av nettet på samme måte i Norden. 

Vår oppfordring til Statnett er å kommunisere så klart som mulig utad hva som er mulig eller ikke mulig av tiltak fremover, for på den måten berede grunnen for de beste beslutningene for å redusere de forventede prisforskjellene fremover i Norge.  


 

02. desember 2021