None

Det skal utredes forslag til en ny forvaltningsmodell på elsikkerhetsområdet.

av Redaksjonen
28. oktober 2021

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Regjeringens har besluttet at det skal nedsettes en arbeidsgruppe som skal utrede forslag til en ny forvaltningsmodell på elsikkerhetsområdet. 

Norge er et stadig mer elektrifisert og digitalisert samfunn. Det er en økende erkjennelse av at elektrisitet er helt avgjørende for at samfunnet skal fungere i en normalsituasjon og i krise. Derfor skal det vurderes en ny forvaltningsmodell for elsikkerhetsområdet.  I den anledning er det nå nedsatt en arbeidsgruppe som skal komme med en utredning forslag til løsninger. Her er målet med utredningen å oppnå en helhetlig og kostnadseffektiv forvaltning på elsikkerhetsområdet. 

Arbeidsgruppen består av deltakere fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Reguleringsmyndigheten (RME) og Sjøfartsdirektoratet (Sdir).

Arbeidsgruppen skal etter planen levere rapporten til Justis- og beredskapsdepartementet innen 31. desember i år.

Det er også opprettes en referansegruppe for prosjektet. 

I referansegruppen har Distriktsenergi vært så heldige at Per Arne Edvardsen fra Sykkylven Energi og Torje Høyesveen fra Vevig stiller opp med sin fagkunnskap for å spille inn synspunkter på vegne av Distriktsenergi.  De har allerede vært på første møte i referansegruppen og gjort seg opp relativt klare meninger om veien videre etter å ha samkjørt de umiddelbare synspunktene med adminstrasjonen i Distriktsenergi. 

Det bør kunne samarbeides om en felles DLE-funksjon

Distriksenergi og Distriktsenergis reprersentanterer er særlig opptatt av punktet rundt DLE og DLE sin organisering i fremtiden. 

I dag er nettselskapene pålagt å ha et DLE gjennom sin områdekonsesjon og FDLE §5. Dagens ordning der DLE og sakkyndig selskap (SKS) er adskilt fra bransjen, sikrer god habilitet og nøytralitet. Ved å eventuelt gjøre om på denne ordningen, og gi ansvaret for dette til elektrobransjen vil dette bli utfordret. Dette gjelder spesielt i distriktene der det er få elektroforetak tilgjengelig. Eksempelvis vil det være problematisk at den som bygger elektriske anlegg også skal kontrollere og i neste omgang,også utbedre påviste feil og mangler i installasjonene.

Enkelte mindre nettselskap har tidvis utfordringer med rekruttering på dette området og fagmiljøene for de ansatte i DLE blir små. Eksempelvis er det flere nettselskap som sitter med kun stillingsbrøker for å håndtere DLE oppgaven de er pålagt. Distriktsenergi mener at det vil styrke elsikkerhetsarbeidet, hvis nettselskapene kan samarbeide om en felles DLE-funksjon.  

Per Arne Edvardsen fra Sykkylven og Torje Høyesveen fra Vevig skal spille inn forslag til arbeidsgruppen. 

NonePer Arne Edvardsen (t.v) og Torje Høyesveen.    None

Daglig leder i Sykkylven Energi Per Arne Edvardsen og tilsynsingeniør i Gudbrandsdal Energi Torje Høyesveen vil komme med innspill til arbeidsgruppen. Av problemstillinger som allerede er kommet på bordet er at 

  • Små nettselskap har utfordringer med rekruttering og fagmiljøene for de ansatte i DLE blir små. Eksempelvis er det flere nettselskap som sitter med kun stillingsbrøker for å håndtere DLE oppgaven de er pålagt. 
  • Om man sammenligner priser på en kontroll utført av SKS/DLE er denne betydelig lavere enn en 405 kontroll utført av el-virksomhet.
  • Med krav til selskapsmessig skille er nettselskapene bedre rigget nå enn før til å ha et habilt DLE. 
  • DLE kan gjøre seg nytte av å være organisert i et nettselskap blant annet med å utnytte data fra nettselskapene til å drive et risikobasert tilsyn.
  • Det kan være en betydelig styrke av elsikkerhetsarbeidet dersom nettselskapene kan samarbeide om en felles DLE-funksjon. 
  • Øke kompetansen og kapasitet hos DSB, for å bistå DLE bedre. 
  • Distriktsenergi ser utfordringer med finansieringsmodellen, der finansieringen av DLE blir fastsatt gjennom DEA-modellen til RME. Vårt konkrete forslag er at inntekten fastsettes etter nettselskapets størrelse eksempelvis kr.pr. nettkunde. Dette vil sikre at økte krav til effektivisering hos nettselskapene ikke vil gå på bekostning av elsikkerhetsarbeidet. 
     

I Distriktsenergi vil vi kommunisere med våre representanter underveis og det vil bli gitt anledning til å komme med innspill fra alle medlemmer naturligvis, som Edvardsen og Høyesveen vil ta med seg i referansegruppen.  

28. oktober 2021