None
Webmøte: Tina Bru og Distriktsenergi    

Konstruktivt møte med Tina Bru

av Knut Lockert
26. mai 2020
Distriktsenergi hadde den 25. mai et webmøte med statsråden der Distriktsenergi fikk luftet problemstillinger vi er spesielt opptatt av for tiden. Ikke overraskende ble det brukt mest tid på likere nettleie. Men vi var også inne på utfordringer med en økende byråkratisering av bransjen og de store forskjellene med henhold til drift av et energiverk i et langt land som Norge.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Likere nettleie

Når det gjaldt likere nettleie brukte vi ikke tid på å diskutere hvorfor, men derimot tok vi opp den praktiske gjennomføringen, der vi la vekt på at ordningen måtte bety en reell forskjell og at av de forslag RME foreslår selv i sin rapport, mener vi en brukerfinansiert ordning er å foretrekke. Vi viste også til at vi oversendte departementet et eget notat om dette.

Vi klarte heller ikke å unngå å påpeke myten om at likere nettleie påvirker selskapenes effektivitet i negativ retning. Det er åpenbart ikke slik, men vi må påpeke dette gang på gang likevel. 

Korona og beredskap

Koronasituasjonen var vi også innom, der fokuset fra vår side var at selskapene har klart seg godt beredskapsmessig uansett størrelse. Vi klarte selvfølgelig ikke å la være å påpeke at «løsningen» på koronapandemien gjennomgående har vært å spre de ansatte, og der de måtte samles så samles de i mindre enheter. Stort, har definitivt ikke vært løsningen på koronasituasjonen. Beredskapsmessig mener vi også at det har vært en fordel med flere selskaper med «egne» områder å ha ansvar for og at det har vært tilgjengelig mannskap der hvor utfordringene måtte komme.

Rammereguleringen

Distriktsenergi har gjennom en rekke oppslag i vårmånedene satt fokus på at Norge er et langt land der sola og utepilsen kan nytes på Majorstua i mai, samtidig som det kan være vinterstorm lengre nord. Det er viktig at vi har med oss dette i våre innspill til politikerne og at myndighetene på sin side ikke glemmer dette når regler og rammevilkår for bransjen utformes. Det er ikke mulig å måle et selskap som Elvia i Sør-Norge med et selskap i Finnmark med noen tusen kunder og helt andre klimatiske og topografiske forhold. Vi prøver å måle selskapene opp mot hverandre effektivitetsmessig, men det er åpenbart at det blir med det. Helt rettferdig blir det aldri. Det er også hovedårsaken til at vi ikke løper etter en endring i kostnadsnormen fra 60/40 til 70/30 som innebærer at RMEs målte effektivitet blir enda viktigere i reguleringen enn i dag. Endringen høres tilforlatelig ut, men den vil også forsterke de urettferdigheter og ulemper reguleringen ikke klarer å fange opp.

Kile og force majeure

Distriktsenergi er for KILE-ordningen og dens tilnærming om at en må sette investeringer i nettet opp mot alternativet som kan være et strømutfall. Men vi kan ikke være med på at en nær sagt uansett årsak til utfallet skal selskapene straffes gjennom KILE-ordningen. Er det ikke mulig i praksis å gardere seg mot et utfall eller det åpenbart ikke er regningssvarende å foreta investeringer for å hindre dette, bør selskapene heller ikke møte en straff gjennom ordningen. Force-majeure brukes i nær sagt alle kontraktsforhold og i en rekke reguleringer og burde etter vårt skjønn også være en del av KILE-ordningen. Er det orkan og veiene er stengt, og det er umulig å gå ut for å finne og reparere feil, vel da er man satt sjakk matt og kile-kostnader bør heller ikke påløpe.  Det ble også påpekt at uten en force-majeure klausul i Kile-ordningen, er det montører som kan tøye grensen langt utover det forsvarlige for å unngå at selskapet rammes unødig økonomisk.  

Kravet til det funksjonelle skillet

Distriktsenergi var naturligvis innom høringen som er ute, der OED på vegne av regjeringen foreslår et krav til det funksjonelle skillet ved 10 000 kunder.  Det er ingen hemmelighet for noen at vi helst hadde sett skillet som i EU på 100 000 kunder eller alternativt på 30 000 kunder som Stortinget bestemte i et anmodningsvedtak i 2018.  30 000 kunder ble behandlet i Stortinget etter en skikkelig debatt.  Grensen på 10 000 kunder ble til over bordet i Granavoldenplattformen.  Kravet er unødvendig og byråkratiserende og bør i det minste ligge på 30 000 som tross alt er gitt en skikkelig behandling i Stortinget.   

Alta 2021

Det er god kutyme for at man ikke skriver noe om responsen til statsråden i slike møter. I motsatt fall skal eventuelle utsagn godkjennes naturligvis. Dog tillater vi oss likevel å sitere henne på at hun var godt kjent med våre synspunkter. Møtet ble avsluttet med at vi inviterte henne til årskonferansen 2021 i Alta, som også er 20-års jubileum for Distriktsenergi. Oddbjørn Samuelsen tok for øvrig sats og inviterte henne på tur fra Alta til Nordkapp i samme anledningen. For som han sa, Alta er jo egentlig sørpå.
 
Halvard Fjeldvær og Oddbjørn Samuelsen var med på møtet og synliggjorde på en utmerket måte viktige poeng, som talsmenn for de som i praksis kjenner på konsekvensene av den politikken og de regelendringer som til enhver tid kommer bransjen tildel. 
 

26. mai 2020