None
Enige om veien videre. -Vi er svært tilfreds med dialogen vi har hatt med Finnmark Kraft og Varanger kraft, og ser fram til fortsatt godt samarbeid i den kommende planleggingsperioden, sier Auke Lont Konsernsjef i Statnett, her sammen med Per-Erik Ramstad, Styreleder Finnmark Kraft og Terje Skansen, Adm. dir. Varanger Kraft. Foto: Statnett    

Viderefører 420 kV østover i Finnmark: -Får stor betydning for næringsutviklingen

av Redaksjonen
01. april 2019
-Statnett bygger nå 420 kV linje fra Balsfjord til Alta, og påbegynner strekningen opp til Skaidi til høsten. Nå er det også fattet vedtak om videreføring østover fra Skaidi. Det forteller en svært fornøyd Per-Erik Ramstad, styreleder i Finnmark Kraft og daglig leder i Alta Kraftlag. Han er også leder i Nordområdeutvalget til Distriktsenergi.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Skryter av Statnettsjefen 

Distriktsenergi og selskapene i nord har jobbet med forsterkningen av sentralnettet til Troms og Finnmark siden 2006. Det har imidlertid vist seg vanskelig å fremskaffe grunnlag for å videreføre linja fra Skaidi til Øst-Finnmark.

For ett år siden tok imidlertid konsernsjefen i Statnett, Auke Lont, saken i egne hender og etablerte prosjektet «Næring og nett i nord» for å se på samspillet mellom næringsutvikling og nettbehov på en ny måte, sier Ramstad. 

Statnett inviterte fem statlige aktører med, og Avinor, Enova, Gassco, Petoro og Statkraft har alle bistått i arbeidet med å avdekke fremtidige behov. 

-Konklusjonen var at kraftforbruket i Finnmark vil kunne dobles innen 2030 og at Øst-Finnmark trenger en betydelig styrking av strømnettet. Jeg er svært imponert over arbeidet og beslutningen som Statnettsjefen har fått til på bare ett år, forteller Per-Erik Ramstad.

Trygg strømforsyning

-Hva betyr dette for Finnmark?

-Det vil bety at vi får en trygg og forutsigbar strømforsyning i Øst-Finnmark. Ingen store industriaktører vil planlegge etablering uten at det er en sikker strømforsyning på plass, og nå er denne usikkerheten fjernet. Det er avgjørende for videre utvikling i regionen at sentralnettet bygges ut fram til Varangerbotn i Øst-Finnmark. Med en videreføring av linja til østfylket vil man sørge for nødvendig kapasitet til samfunns- og næringsutvikling, samt sikre strømforsyningen for framtiden, sier Ramstad. 

Doblet kraftforbruk i Finnmark innen 2030

-Det er en raskt økende elektrifisering av flere bransjer langs kysten, de første fiskebåtene er elektrifisert, både fôrflåter og foringsbåter til oppdrett elektrifiseres og nå forbereder både Hurtigruten og Havila seg på muligheten til å benytte landstrøm når de ligger til kai, sier  Auke Lont, konsernsjef i Statnett. 

– Dette berører den nordligste regionen i stor grad, og er en utvikling vi ønsker å legge til rette for. I tillegg til fisk og oppdrett har Finnmark store vind-, mineral- og petroleumsressurser som er av nasjonal interesse. Skal disse verdiene realiseres kreves det tilrettelegging av infrastruktur, sier Lont.

Kortreist vindkraft 

Oljedirektoratet har økt ressursestimatene i Barentshavet, som nå utgjør 63 % av Norges samlede petroleumsressurser. Oljeselskapene ønsker i økende grad elektrifisering, og den teknologiske utviklingen muliggjør dette til installasjoner lenger til havs enn tidligere.

-Får vi elektrifisering og økt kraftforbruk hos petroleumsinstallasjonene i regionen så kan disse i hovedsak forsynes med kortreist, fornybar kraft, basert på landets beste vindressurser, uttaler Lont.

-Med svært gode vindressurser i regionen kan også Finnmark tiltrekke seg ny industriell virksomhet. Produksjon av hydrogen og ammoniakk fremstår som interessant, både som råstoff og energibærer. I Berlevåg er Varanger Kraft allerede i gang med å forberede lagring av vind fra Raggovidda som hydrogen, forteller Lont.

Søker konsesjon

Statnett viderefører nå planen om å bygge en 420 kV ledning fra Skaidi og østover til Varangerbotn, og vil konsesjonssøke strekningen trinnvis. Første delstrekning fra Skaidi til Adamselv vil bedre forsyningen og samtidig gi nødvendig økning i kapasitet til næringsutvikling i øst. Siste delstrekning fra Adamselv til Varangerbotn vil legge til rette for å realisere den konsesjonsgitte vindkraften på Varangerhalvøya, og det er denne strekningen partene nå har avtalt utredning for. Statnett tar sikte på å søke konsesjon for de to delstrekningene i hhv 2020 og 2021. Våren 2018 søkte Statnett NVE om fritak fra tilknytningsplikten til konsesjonsgitt vind i øst, denne fritakssøknaden er nå trukket tilbake. 

Beste vindressurser i Europa

Finnmark Kraft har i dag to vindkraftverk i drift, Havøygavlen i Måsøy kommune og Hamnefjell i Båtsfjord kommune. I Båtsfjord er det hittil kun bygget ut 52 MW av den opprinnelig konsesjon på 120 MW, på grunn av kapasitetsbegrensninger i nettet til Øst-Finnmark. Videre utbygging av vindkraften i Finnmark kan ikke bygges ytterligere ut grunnet manglende kapasitet i nettet. 

-Med denne utbyggingen får vi utnyttet hele vindkraftkonsesjonen som Finnmark kraft har på Hamnefjell ved Båtsfjord, i Øst-Finnmark. Øst- Finnmark har de beste vindressursene i hele Europa og de anleggene som i dag er i produksjon i området har den høyeste utnyttelsesgraden i hele Norge, sier Ramstad. 

Finnmark Kraft har flere vindkraftplaner på kysten av Øst-Finnmark som har ligget i skuffen i påvente av økt nettkapasitet. Nå tas disse planene fram igjen. -Teknologiutviklingen vi nå ser i vindkraftbransjen, med færre og større enheter, gjør det mulig å bygge ut vindkraftverk i vår region med svært høy utnyttelsesgrad forteller han.

Finnmark Kraft er en lokalt eid fornybar kraftprodusent som er opptatt av lokal verdiskapning. Selskapets eiere er Alta Kraftlag, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag, Nordkyn Kraftlag, Hammerfest Energi, Varanger Kraft, Ymber Produksjon og FeFo. 

NoneStatnett viderefører nå planen om å bygge en 420 kV ledning fra Skaidi og østover til Varangerbotn, og vil konsesjonssøke strekningen trinnvis. Første delstrekning fra Skaidi til Adamselv vil bedre forsyningen og samtidig gi nødvendig økning i kapasitet til næringsutvikling i øst.    
01. april 2019