None
Strøm topper klagesakene som kommer inn til Forbrukertilsynet. Nå har forbrukertilsynet vedtatt at Hafslund Strøm må betale 30.000 kroner for hver ulovlige oppringning, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.    

Forbrukertilsynet har fått nok: Hafslund Strøm må betale 30.000 kroner for hver ulovlige telefon

av Redaksjonen
07. mars 2019
Etter klagestorm har nå Forbrukertilsynet vedtatt at Hafslund Strøm må betale 30.000 kroner for hver ulovlige oppringning. – Vi kommer nå til å intensivere arbeidet med å få ned lovbruddene innen strømsalg, sier juridisk direktør Frode Elton Haug.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Han forteller at det er Hafslund Strøm, Fjordkraft og Norges Energi som er de selskapene med desidert flest klager. Fortum eier både Hafslund Strøm og Norges Energi. 

Bryter markedsføringsloven

Forbrukertilsynet har over lengre tid mottatt klager fra personer som har blitt tilbudt bedriftsabonnement på strøm fra Hafslund. Forbrukerne blir kontaktet fordi de står oppført som kontaktpersoner for foretak, men opplever at de får tilbud om strøm til privat bruk og ikke til foretaket. Tilbudet har blitt formidlet via telefon til tross for at de aktuelle personene har reservert seg mot denne typen henvendelser. 

Forbrukertilsynet mener at Hafslund har handlet i strid med markedsføringsloven § 12 ved å rette telefonmarkedsføring mot forbrukere som har reservert seg mot slik markedsføring i Reservasjonsregisteret.

Det vil være fremtidige klager til Forbrukertilsynet som avgjør om Hafslund Strøm må betale mulkten. Tilsynet vil gå inn i hver enkelt klage å vurdere om personen som er ringt opp er forbruker eller om det er snakk om salg av strøm til en bedrift. 

Du kan lese hele vedtaket her.

Hafslund er en gjenganger 

Hafslund Strøm er en gjenganger i klagebunken hos Forbrukertilsynet. Distriktenergi.no har i flere reportasjer skrevet om hvordan Hafslund Strøm igjen og igjen bryter markedsføringsloven. 

– Det er en påfallende kreativitet i salgsavdelingen til Hafslund for de bryter markedsføringsloven igjen og igjen med stadig nye kreative salgsknep, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. Han er glad for at Forbrukertilsynet nå skjerper fokuset og reaksjonene på overtrampene til Hafslund og andre strømselskap. – Jeg tror dette sender et tydelig signal til ledelsen i Hafslund strøm og til de andre strømselskapene som er gjengangere hos Forbrukertilsynet, sier han.  

Setter ned foten

Nå har Forbruketilsynet fått nok og har fattet et forbudsvedtak med tvangsmulkt på 30.000 kroner for hver lovstridige oppringning som Hafslund Strøm foretar.

– Det er ikke lov å rette telefonmarkedsføring mot forbrukere som har reservert seg mot dette. Det er i strid med markedsføringsloven, sier direktør i Forbrukertilsynet, Elisabeth Lier Haugseth.

-Ved fastsettelsen av tvangsmulktens størrelse i denne saken er det blant annet lagt vekt på at et stort antall forbrukere har blitt utsatt for markedsføring i deres privatsfære, selv om de har reservert seg mot dette i Reservasjonsregisteret. Det er også sett hen til selskapets økonomiske stilling, herunder at det ikke skal lønne seg å overtre vedtaket. Med tanke på omfanget av telefonmarkedsføring fra Hafslund er det naturlig å anta at Hafslund har hatt en viss økonomisk gevinst av de ulovlige oppringningene, sier Haugseth. 

Forbrukertilsynet har hentet inn selskapets regnskapstall for 2017 fra Brønnøysundregistrene. Disse viser en total inntekt på kr 2 643 771 000, og et driftsresultat på kr 264 053 000.

Lang klagerekke 

Klagene fra forbrukere strekker seg tilbake til 2017 og vi har per dags dato fått inn hele 80 klager. Hafslund har tidligere blitt varslet om vedtaket i 2018. Selskapet bestrider likevel at det foreligger lovbrudd og er ikke enig i Forbrukertilsynets vurdering av at de oppringte personene er forbrukere. - De oppringte er kontaktpersoner for foretak, men Forbrukertilsynet mener at de fortsatt må anses som forbrukere og dermed ha rett til å reservere seg mot slik markedsføring. Kontaktpersoner for foretak vil måtte regnes som forbrukere når de tilbys tjenester som de hovedsakelig vil anvende til privat bruk, sier Haugseth.

Hafslund sier de har endret praksis 

Kommunikasjonssjefen i Hafslund Strøm tar vedtaket fra Forbrukertilsynet alvorlig og forteller til Europower at de allerede har endret praksis. 

-Som følge av klagene besluttet vi tidligere i år, før vedtaket fra Forbrukertilsynet, å ikke ringe kontaktpersoner for enkeltpersonforetak som er reservert i reservasjonsregisteret for privatpersoner. Vi vil nå gjøre en nærmere vurdering av salgspraksis og regelverket som knytter seg til salg av bedriftsavtaler, og samtidig vurdere om vi skal klage vedtaket inn til Markedsrådet, sier Kommunikasjonssjef Julie T. Hæhre i Hafslund Strøm.

Hafslund på klagetoppen 

Ifølge klagestatistikken til Forbrukertilsynet, topper strøm klagelista fra forbrukerne. Uklar informasjon om pris, samt kompliserte og uoversiktlige vilkår er noen av tingene som folk klager på, sier juridisk direktør Frode Elton Haug.

Forbrukertilsynet fikk i fjor inn nesten 300 strømrelaterte klager. Ti selskaper står for 230 av klagene, og Hafslund Strøm er den desiderte verstingen, forteller han.  

-Hafslund Strøm er selskapet som fikk klart flest klager, dobbelt så mange som det neste selskapet på listen. Oversikten fra Forbrukertilsynet viser at nesten alle Hafslund-klagene er kategorisert som «telefonsalg til tross for reservasjon». Nummer tre på listen er Norges Energi, som har samme eier som Hafslund Strøm, nemlig Fortum. Til sammen sto disse to selskapene for nesten en tredjedel av alle klagene Forbrukertilsynet mottok i 2018.

Nummer to på listen er en annen stor aktør med svært aktiv markedsføring. En betydelig andel av Fjordkraft-klagene handler om «ufrivillig bytte av strømavtale» og «villedende markedsføring». Fjordkraft har tidligere fått 500.000 kroner i bot for å ringe kunder som har reservert seg mot telefonsalg.

-Dette et fokusområde for Forbrukertilsynet i 2019. Vi kommer til å gripe inn mot strømleverandører som bryter markedsføringsloven, og påse at leverandører ikke villeder forbrukerne inn i ugunstige og urimelige strømavtaler, sier Frode Elton Haug, som nå altså går ut med et forbudsvedtak mot Hafslund Strøm. – Vi ser at det er strømselskapene som klart topper klagelisten fra forbrukerne, og det er et stort behov for at vi nå går inn mer proaktivt for å rydde opp i dette. Vi kommet til å fokusere på strømsalg over telefon og villedende markedsføring med kampanjepriser. Vi ser dessverre mange eksempler på der kunder villedes til å gå inn i det de tror er en billig strømavtale men der prisen skrus kraftig opp etter en tid. Slik markedsføring kommer vi til å slå ned på, sier Frode Elton Haug.  

Billigere strøm med Forbrukerrådet

Han oppfordrer forbrukerne til å gå inn på Forbrukerrådets webside strømpris.no

-Strømpris.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Det betyr at strømpris.no er en uavhengig offentlig tjeneste. Alle som selger strøm i Norge, er lovpålagt å oppgi sine priser og vilkår til Forbrukerrådet, slik at strømpris.no oppdateres daglig. 

Det lønner seg å følge med, for strømprisene endres ofte. Alle strømselskap plikter å varsle strømkunden minst 14 dager i forkant av endringer på din strømavtale. Bytt om strømavtalen din er dyr, oppfordrer Frode Elton Haug

Dersom Hafslund Strøm er uenig i vedtaket kan de klage til Markedsrådet. Klagefristen er på tre uker. Dersom markedsrådet opprettholder vedtaket, vil Forbrukertilsynet kunne kreve inn mulkten.

07. mars 2019