None
Daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.    

Energilovsforskriften – NVE med for strenge krav til det funksjonelle skillet

av Knut Lockert
07. november 2019
Forslaget til endringer av energilovsforskriften kommer som en følge av at Stortinget vedtok et krav til et selskapsmessig og funksjonelt skille i mars 2016. NVEs presiseringer av regelverket er tidvis godt, men NVE bommer på hjemmelsgrunnlaget når det gjelder kravet til det funksjonelle skillet.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Strengeste kravet i Europa

Det er ingen tvil om at det har vært Distriktsenergis oppfatning hele veien at kravet til det funksjonelle skillet er unødvendig, fordyrende og byråkratiserende. Det er også slik at loven og forslaget til endringer i energilovsforskriften innebærer det strengeste regelverket i Europa. Norge er også det eneste landet som har lavere terskel enn 100 000 nettkunder. 

NVE i overkant reguleringsivrige

Når NVE og Stortinget bestemmer seg for å anvende dette regelverket i et land med 5,4 millioner mennesker, er det å forvente at det som forslås fra NVEs side er innenfor de grenser Stortinget har satt i lovverket. NVE tråkker over i sin iver etter å regulere det funksjonelle skillet, dessverre. Det er vår klare oppfatning at NVE ikke har det nødvendige hjemmelsgrunnlag for å innskrenke mulighetene for at samme person har ledende stilling både i nettselskap og i morselskap eller kontrollerende eier. Den som har ledende stilling i nettselskapet kan også inneha ledende stilling i morselskapet.

Distriktsenergi har fått Kvale advokater til å vurdere forslaget i høringen. Vi er også kjent med at advokatfirmaet Thommesen har gjort det samme for Eidsiva og Energi Norge med tilnærmet samme konklusjon som fra Kvale advokater. For øvrig stiller en samlet bransje seg bak advokatenes konklusjoner.  

I Distriktsenergi henstiller vi til at den foreslåtte ordlyden i § 4-13 (1) i energilovforskriften utsettes inntil spørsmålet rundt hjemmelsgrunnlaget for å innskrenke mulighetene for at samme person har ledende stilling både i nettselskap og i morselskap eller kontrollerende eier er avklart nærmere.

Når det gjelder øvrige forslag i forskriften er det Distriktsenergis oppfatning at NVE har løst de fleste spørsmål på en god måte. Det er ikke detaljregulering, men en hensiktsmessighetstilnærming blant annet når det gelder spørsmålet om salg av overskuddskapasitet. Dog er det et spørsmål der NVE graver seg ned i detaljer og det er problemstillingen om hvem som omhandles av begrepet ledelse i bedriften. 

Nærmere om definisjonen av ledelse

NVEs definisjon av ledelse i høringsutkastet er etter Distriktsenergis syn for vid. Vi mener «ledelse» i denne sammenhengen må begrenses til styre og daglig leder/ administrerende direktør. Etter vår oppfatning er det lite formålstjenlig, konfliktskapende og forvirrende og utvide ledelsesbegrepet utover aksjelovens definisjon. Ledelsen i ett større selskap, vil likevel kunne ha en annen karakter enn i ett mindre selskap.  Dette må være med i betraktningen i definisjonen av ledelse, og underbygger at en detaljregulering ikke er å foretrekke når det kommer til spørsmålet om hvem som har reell beslutningsmyndighet.  

Husk lovforslag til Stortinget

I dag er kravet som er vedtatt i Stortinget om det funksjonelle gjort gjeldende for alle. Det betyr at unntaket for selskaper med færre enn 10 000 kunder må følges opp av departementet og vedtas i Stortinget i tide, dvs senest innen 1.1 2021. 

Distriktsenergis høringssvar kan leses i sin helhet her og NVEs forslag til endringer i energilovsforskriften kan leses her 

07. november 2019