None
Elhub vil utføre en rekke oppgaver mot kraftmarkedet som hvert nettselskap før var ansvarlige for. Dette gjelder i hovedsak distribusjon av målerverdier til kraftleverandører, leverandørbytter, flytting, opphør samt sammenstilling til balanseavregning og avviksunderlag. Nettselskapene skal overføre kvalitetssikrede målerverdier til Elhub hver dag.    
Teknologi

Elhuben utsetter selskapsendringer

av Knut Lockert
18. september 2018
Energiloven har et krav til selskapsmessig skille mellom nett og konkurranseutsatt virksomhet fra 2021. Dette kravet kombinert med mange pågående strategiprosesser i selskapene rundt omkring i Norge gjør at mange selskaper står foran strukturelle endringer. Derfor er det innført frys for enhver selskapsmessig endring i Elhuben mellom 01.09.2018 til 01.05.2019.

Knut Lockert

Daglig leder i Distriktsenergi og redaktør av Distriktsenergi.no. Knut er utdannet jurist og har lang erfaring fra bransjen. Blant annet har han jobbet i flere lederstillinger i Statnett og vært kommunikasjonsdirektør i Nord Pool.

Bakgrunnen for Elhubens frysperiode er behov for stabilitet i perioden før og rett etter at Elhuben går live. Elhuben er forventet å starte opp sin meldingsutveksling i februar neste år og det er da også årsaken til at fryseperioden er satt til 1. mai 2019. Elhuben er et gigantisk dataprosjekt og vi har fra Distriktsenergis side forståelse for frysperioden og håper at denne medvirker til at Elhuben starter opp som planlagt. 

Det er heller ingen ting i veien for at selskapene kjører sine strategiske prosesser og bestemmer seg for selskapets retning fremover og velger å foreta de formelle endringene etter at Elhuben er oppe og går.  Men det er viktig at Elhuben nå starter opp som planlagt og unngår ytterligere forsinkelser.  Formelle selskapsmessige prosesser tar tid, og det er som nevnt et lovkrav fra 1.1 2021 som selskapene må forholde seg til.   

Elhuben har i dag lagt ut et skriv, der frysperioden understrekes og begrunnes. Du kan lese dette skrivet her.

Fra dette dokumentet siteres følgende; 

Frys for strukturdataendringer 01.09.2018 – 01.05.2019

Over 350 aktører skal gå i produksjon med Elhub samtidig. For å kunne håndtere dette er derfor behov for stabilitet i strukturdata og aktørkonstellasjoner i tiden før, under og umiddelbart etter Elhub Go Live. Det innføres derfor frys for endringer i strukturdata fra 01.09.2018 til 01.05.2019. I denne perioden er det ikke tillat å gjøre følgende endringer i meldingsutvekslingen:

  • Etablering av nye aktører
  • Endring av balanseansvar (frysperiode 02.01.2019 – 01.05.2019)
  • Fusjoner/selskapskonsolideringer/overgang til konsernmodell
  • Opprettelse eller endring av nettavregningsområder
  • Endring av systemoppsett (inkl endring av systemleverandør)

Dette er Elhuben:

Elhub er et effektiviserings- og digitaliseringsprosjekt for kraftmarkedet. Elhub er et sentralt IT-system som skal understøtte og effektivisere markedsprosesser som strømsalg, innflytting/utflytting, opphør og lignende i det norske kraftmarkedet samt understøtte distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. Statnetts heleide datterselskap Elhub AS har ansvar for å etablere og forvalte Elhub. Elhub planlegges idriftsatt i februar 2019.

Elhuben kan sammenlignes med Bankenes betalingssentral. I dag snakker «alle med alle» – når Elhuben er oppe og står, skal «alle snakke med Elhuben».

Løsningen vil hver dag samle forbruksdata fra nærmere tre millioner forbrukere og produsenter og prosessere 72 millioner måleverdier for foregående døgn. Deretter skal informasjonen gjøres tilgjengelig for markedsaktørene.

I tillegg skal Elhub håndtere markedsendringer slik som bytte av leverandør, bostedsflyttinger samt øvrig informasjon relatert til hver forbruker. I stedet for å samle og prosessere denne informasjonen hos og mellom 350 forskjellige aktører, samles det nå på et sted.

For strømleverandørene skal Elhub gi mer presis og effektiv håndtering av kunder, og lavere kostnader, samtidig som de vil kunne tilby nye tjenester. For forbrukere skal Elhub gjøre det enklere å følge opp forbruket og skifte strømleverandører, gi en enklere faktura og tilgang til nye smarte løsninger for å redusere strømforbruket.

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. 

18. september 2018