None
Årskonferanse

Store endringer i politiske trender påvirker energibransjen

av Redaksjonen
12. april 2018
-Vi har fått med oss Ole Magnus Linge fra Zynk - et av Norges ledende analyse- og rådgivningsmiljøer. Han skal snakke om hvilke store politiske trender og trendskifter som bransjen vår står overfor, sier Knut Lockert.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Zynk har tatt i bruk et big data-verktøy som de bruker til å teste budskap og predikere utvikling i samfunnet og blant forbrukere. Verktøyet heter Q-ball og det bruker setningsanalyse og en prediktiv algoritme for å fange opp holdninger, strømninger og tendenser i befolkningen, basert på store mengder data om hva som skrives på internett og i sosiale medier. 

Økt proteksjonisme

-Hvilke trender kan du lese ut av disse analysene?

-Vi ser en svært sterk trend som går i retning av økt proteksjonisme og motstand mot økonomisk liberalisme og frihandel. Dette så vi veldig tydelig i debatten rundt EUs tredje energipakke og Acer. Det oppstod et grasrotoppgjør i Arbeiderpartiet og fagbevegelsen mot partiledelsen. Fagbevegelsen lokalt mobiliserte og fikk med seg hele LO-ledelsen. 120 Ap-ordførere slutter seg til opprøret og fylkeslag etter fylkeslag sa nei. Selv etter at partiets landsstyre sluttet seg til Acer fordi Ap hadde fått gjennomslag for sine krav i forhandlingene med de andre partiene, var det bare med et nødskrik at stortingsgruppa sa ja, sier Ole Magnus Linge

-For det andre er klimatrenden fremdeles sterk – og fokuset på biologisk mangfold er på vei opp i folks bevissthet og på politikernes agenda. Dette gir naturlig nok økt skepsis og motstand selv mot vindkraftprosjekter som kan gi lokale naturinngrep, sier Linge. 

Regjeringen vil i større grad styre hvor i landet vindkraften etableres, og NVE har kommet langt med å definere der det ikke er aktuelt å etablere vindkraftverk.

Industrien har bedret sitt image

-For det tredje er det en økende tendens i at industrien står sterkere og oppfattes mer positivt. Industri oppfattes kort og godt som mer fremtidsrettet. Her har det skjedd et stort trendskifte, sier Linge.  

Hvordan bruker dere denne innsikten?

-Q-ball gjør det mulig å analysere hvordan en virksomhet, person eller sak oppfattes her og nå, og å forutse hvordan dette vil utvikle seg frem i tid. De dyptpløyende analysene gjør at vi kan forutse og predikere viktige saker og utviklingstrekk og som vi bruker til å rådgi våre kunder. 

I foredraget som Linge skal holde på årskonferansen vil han også snakke om hva denne nye kunnskapen betyr for Distriktsenergi og medlemmene i politikk og samfunnsdebatt. 

Sterk bakgrunn 

Linge jobber med samfunns- og myndighetskontakt. Han har bred erfaring med politisk kommunikasjon, analysearbeid og strategiutvikling. Før han startet i Zynk jobbet han i ti år med politiske prosesser, kampanjer og utredningsarbeid på Stortinget, i regjeringen og i Sosialistisk Venstreparti og Sosialistisk Ungdom. Han har blant annet vært leder for Sosialistisk Ungdom og medlem av SVs sentralstyre, politisk rådgiver i Miljøverndepartementet og politisk rådgiver for SVs stortingsgruppe. Linge har en bachelorgrad i historie fra Universitet i Oslo.

12. april 2018