None
Foto: Istockphoto.com    
Nyheter

Stort flertall for ACER

av Redaksjonen
21. mars 2018
Til tross for store protester sa Arbeiderpartiets stortingsgruppe ja til EUs energibyrå Acer tirsdag.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Den siste tiden har det pågått en debatt om hvordan Norge skal forholde seg til EUs tredje energipakke og Acer. På torsdag skal saken behandles i Stortinget, og med en ny avtale mellom Arbeiderpartiet, regjeringspartiene og Miljøpartiet De Grønne ligger det an til et klart flertall.

-Distriktsenergi er fornøyde med at det nå blir flertall for EUs tredje energipakke og Acer, sier Knut Lockert.

Aps stortingsgruppe delt

Rundt 100 Ap-ordførere har signert et opprop mot Acer, og flere fylkeslag har også gått imot norsk tilslutning. Motstanden er også sterk i fagbevegelsen, der et samlet LO har bedt om utsettelse. Aps stortingsgruppe ga tirsdag grønt lys til energipakken, men gruppen skal ha vært delt nesten på midten i spørsmålet.

Like etter avga energi- og miljøkomiteen på Stortinget sin innstilling

Effektive energimarkeder

Målet med Acer er å få et felles strøm- og gassnett i Europa. EUs «energimarkedspakker» er sett med lover og regler som skal gjelde energimarkedene i EU. Disse er aktuelle for Norge gjennom EØS-avtalen. Vi er som kjent en del av energimarkedet i EU gjennom rørledninger for gass og kabler for strøm. Den første «pakken» kom i 1996, den andre kom i 2003 og den tredje ble vedtatt i 2009. Acer er en del av den tredje pakken. Ting tar tid i EU og EØS. Én ting er å vedta lover og regler på EU-nivå. En annen ting er å innføre dem fra land til land. Det skal høres, utredes og diskuteres – og for Norges del må det avgjøres om reglene er EØS-relevante.

Som en del av den tredje «pakken» skal hvert EU/EØS-land opprette en uavhengig reguleringsmyndighet for energi (RME). Disse skal passe på at reglene for energimarkedene følges. At hvert lands RME er uavhengig, betyr at nasjonalstatenes myndigheter ikke kan instruere RME-en i ulike saker. I stedet skal RME-ene koordineres av et EU-byrå med det velklingende navnet Agency for the Cooperation of Energy Regulators. Dette forkortes gjerne til Acer.

Meningen med Acer er å sørge for at reguleringen av energimarkedene blir likere fra land til land: Ta det beste fra det som virker og overføre til land der ting ikke fungerer så godt. Det kan handle om prissoner, forbrukerrettigheter, konkurranseregler og så videre. Tanken er at dersom de nasjonale markedene fungerer bedre både hver for seg og sammen, vil energiressursene utnyttes bedre og vi får mindre sløsing.

Tredje energimarkedspakke som nå med all sannsynlighet får flertall i Stortinget, handler i stor grad om konstitusjonelle spørsmål. Dette gjelder tilknytningen til EUs energibyrå, ACER og om opprettelsen og rollen til RME «Reguleringsmyndigheten for energi», samt spørsmålet om en uavhengig klageinstans.

21. mars 2018