None
Daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert.    
Nyheter

Distriktsenergiverkene bidrar med 8 milliarder kroner til lokalsamfunnet hvert år

av Redaksjonen
12. mars 2018
90 lokale energiverk bidrar årlig med om lag 8 milliarder kroner til sine lokalsamfunn. I gjennomsnitt bidrar hvert distriktsenergiverk med 90 millioner kroner årlig til lokalsamfunnet. Definisjonen på et lokalt energiverk er her definert som de selskapene som har færre enn 30 000 kunder. En definisjon vi kjenner igjen fra debatten rundt det funksjonelle skillet.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

 - Dette viser hvor viktig det er at eier, som oftest kommunene, tar med seg samfunnsregnskapets betydelige verdi lokalt, når energiverkets framtid vurderes, sier daglig leder i Distriktsenergi Knut Lockert. 

Adapt Consulting har på oppdrag fra Distriktsenergi laget et samfunnsregnskap som synliggjør hva de enkelte energiverkene skaper av verdi og ringvirkninger for lokalsamfunnet i form av omsetning og verdiskapning. Samfunnsregnskapet er basert på anerkjent metodikk. 

Samfunnsregnskap - En fin måte å belyse verdien energiverkene skaper for lokalsamfunnet

- Energiverkene er en viktig samfunnsaktør. Verdien som energiverkene representerer for lokalsamfunnet er betydelig, sier Patrick Narbel som er partner i Adapt Consulting. Han har en doktorgrad fra Norges Handelshøyskole. 

- Ser vi på et distriktsenergiverk som Rauma Energi med 5200 nettkunder, så skaper selskapet store positive ringvirkninger i lokalsamfunnet i form av lønninger, skatter, sysselsetting og innkjøp av varer og tjenester på hele 65-77 millioner kroner årlig, sier Narbel. Spennet tar høyde for usikkerhet i analysen. 

- Et energiverk betaler lønn til ansatte som handler varer, tjenester og bolig. Energiverket betaler skatt til kommunen som finansierer mange tjenester som skoler og sykehjem. Energiverkene kjøper også tjenester og varer lokalt som øker omsetning hos underleverandører, som igjen kjøper tjenester og varer fra egne underleverandører. De lokale energiverkene bidrar også med tilskudd og sponsing av kultur og lokalt idrettsliv. Alt dette har vi hensyntatt i samfunnsregnskapsmodellen som vi har utviklet sier Narbel. 

Icon Modellen kan lastes ned her (Excel-regneark)

Skaper enorme verdier lokalt

- Det å beregne et samfunnsregnskap er viktig for å synliggjøre verdien av energiverkene for lokalsamfunnet for å få oversikt over de store verdiene som skapes år etter år, slik at dette blir tatt med når det skal gjøres valg om strategien for selskapene, mener Lockert. De 90 distriktsverkene i Norge med færre enn 30 000 kunder har i gjennomsnitt 7 700 nettkunder. Tar vi utgangspunkt i samfunnsregnskapet til Rauma Energi på 70 millioner kroner og sine 5200 nettkunder, vil samfunnsbidraget til alle de 90 energiverkene med 7200 kunder samlet være på om lag 8 milliarder kroner årlig, sier Lockert. 

De lokale distriktsverkene skaper store verdier for sine lokalsamfunn.  Ta med samfunnsregnskapet inn i styrerommet som ett av flere vurderingskriterier, når strategien legges for det lokale energiverket, oppfordrer Lockert. 

Dette er samfunnsregnskapet

Samfunnsregnskapet synliggjør hvordan den økonomiske aktiviteten i de enkelte energiverkene skaper verdi og ringvirkninger for lokalsamfunnet i form av omsetning og verdiskapning. Hvor mye skaper selskapet av verdi? Hva får felleskapet igjen for verdiene selskapet skaper for eierne, kundene og det lokale samfunnet? Modellen er utviklet av Adapt Consulting på oppdrag av Distriktsenergi. 

I beregningen av samfunnsregnskap ser vi på:

  • Direkte virkninger. Dette er driftsavhengige virkninger som kan knyttes til virksomheten som lønninger og skatt. Disse kan måles presist.
  • Indirekte virkninger. Dette genereres av etterspørsel som de direkte virkningene fører med seg som varer og tjenester kjøpt lokalt. Disse kan måles presist. 
  • Induserte virkninger. Dette viser hvordan virksomheten bidrar til økt produksjon og sysselsetting, og dermed til økte inntekter, både direkte og indirekte. Beregningene er noe usikre. 

 

I samfunsregnskapet under har vi sett nærmere på Rauma Energi som har 5200 kunder. Regnskapet viser at Rauma Energi bidrar med 65-77 millioner kroner årlig til lokalsamfunnet. Tall i 1000 kroner.

12. mars 2018