None
Foto: Knut Lockert    
Nett

Statnett har nådd investeringstoppen

av Redaksjonen
02. oktober 2018
Aldri er det blitt investert så mye i nettet som i 2018. Men nå reduseres investeringene kraftig. I 2018-2022 vil Statnett «kun» investere 30-40 milliarder kroner. Dette er 5 milliarder mindre enn selskapet anslo i fjorårets nettutviklingsplan.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Dette kommer fram i Statnetts oppdaterte investeringsplan, som selskapet la fram forrige fredag. For samme periode, altså 2018-2022, anslo Statnett i fjor at de ville bruke 35-45 milliarder kroner.

Utenlandskabler koster mye

Statnett er inne i en periode med store investeringer, og 2018 blir året med høyest investeringer noensinne. Etter dette forventes investeringsnivået å gå noe ned. En viktig årsak til det rekordhøye investeringsnivået i 2018 er mellomlandsforbindelsene til Tyskland og England, samt innenlandske nettforsterkninger knyttet til disse, skriver Statnett.

De nye investeringsnivåene for Statnetts prosjekter er beskrevet i Oppdatert investeringsplan 2018, som nå er sendt til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Sikre fremtidens kraftsystem

– De siste årene har vi gjennomført en rekke viktige prosjekter for å sikre fremtidens kraftsystem, med økt forbruk av strøm, mer fornybar kraftproduksjon og behov for et mer integrert kraftsystem for å oppnå klimamålene. Nå har vi kommet til et punkt der toppen er nådd og investeringene blir mindre, sier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. Planene for de neste fem årene er i stor grad besluttet, og usikkerheten er derfor liten rundt investeringsnivået. Årsaken til lavere fremtidige investeringer skyldes en kombinasjon av reduserte kostnader og forskyvninger i enkelte prosjekter. 

Største bidrag til reduserte kostnader er Vestre Korridor som nå anslås å koste mellom 6,6 og 6,8 milliarder kroner, mot tidligere 7,1- 8,5 milliarder kroner. Kostnadsreduksjonen skyldes redusert usikkerhet i prosjektgjennomføringen.

Forskyver prosjekter 

Prosjekter hvor investeringene forskyves gjelder i all hovedsak prosjekter som ikke er investeringsbesluttet. 

-    Sogn-Ulven: Statnett gjør nå tilleggsutredninger av teknisk løsning for ny kabelforbindelse
-    Mauranger-Samnanger: Tidspunkt for konsesjonssøknad er skjøvet ut i tid på grunn av usikkerhet knyttet til behovet
-    Forbindelsen mellom Adamselv og Lakselv: Statnett gjør tilstandskontroll i 2018 og vil ta stilling til videre prosjektutvikling blant annet basert på dette

Samtidig har Statnett et omfattende effektiviseringsprogram gående som selskapet hevder nå gir resultater i form av lavere utbyggingskostnader. 

Usikkert investeringsbehov etter 2022 

Videre utover 2020-tallet forventer Statnett å investere mindre enn den perioden vi er inne i nå, men usikkerheten er større.  

- Behovet for investeringer i nett på sikt vil avhenge av en rekke faktorer, som utvikling i nytt forbruk og produksjon i Norge, fremtidige kraftpriser, prisforskjeller mellom land og teknologiutvikling, spesielt innen digitalisering av kraftsystemet, sier Håkon Borgen. 

Usikkerhet om vindkraft og datasentre Ikke minst er en mulig økt utbygging av vindkraft en joker. 

-Reduserte utbyggingskostnader kombinert med økte kraftpriser gjør at det nå er lønnsomt å bygge vindkraft uten subsidier flere steder i Norge. Mer vindkraft vil gi mer nettilkopling og mer investeringer i transmisjonsnettet. 

En annen viktig faktor for økte fremtidige investeringer er ny industri og økt forbruk. Det er blant annet stor interesse for å etablere datasenter i Norge. Fremdeles er det stor usikkerhet rundt omfanget, men det er potensielt snakk om store volumer som kan lede til omfattende nettinvesteringer - særlig om datasentre blir lokalisert på steder med liten nettkapasitet. 

Statnett må redusere kostnadene

Statnetts utvikling av nettet er viktig for AS Norge, men det må gjøre til en lavest mulig kostnad for landets strømkunder. Vi er imponert over Statnetts arbeide med oppgradering av det norske transmisjonsnettet, men ikke like imponert over utviklingen på den regningen som skal betales.  Derfor er det svært viktig at Statnett lykkes med sitt varslede effektivitetsprogram og presser kostnadene så langt ned som mulig, gitt forsvarlig drift naturligvis, forteller Knut Lockert til Distriktsenergi.no 

 

02. oktober 2018