None
– For å fullt ut gjøre nytte av mulighetene som nye digitale løsninger gir, må data struktureres slik at den kan utveksles mellom systemer og selskaper uten tunge manuelle prosesser. Dette krever en felles informasjonsmodell. For NVE kan det være aktuelt å stille krav om dette, men det beste er om bransjen selv finner frem til en slik fellesløsning, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE.    
Nett

Pisk eller gulrot: NVE vil ha et felles digitaliseringsløft i kraftbransjen

av Redaksjonen
02. oktober 2018
Mangel på standardiserte løsninger for håndtering og utveksling av en stadig økende mengde data i kraftsystemet, er en betydelig utfordring. NVE mener at bransjen frivillig må etablere et felles digitalt fundament, hvis ikke kan det bli aktuelt for NVE å kreve dette.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Med dette gir NVE sin fulle støtte til DigitalNorway sitt initiativ om å samle bransjen om et felles digitaliseringsløft. Dette initiativet ledes av Bente Haaland. Hun er konserndirektør for strategi og kommunikasjon i Statnett. Det siste halve året har hun ledet et forprosjekt under Digital Norway sin paraply med å få norske energiselskaper til å samkjøre digitaliseringen. Distriktsenergi.no skrev om dette prosjektet i august.

Den regjeringsoppnevnte Digital21-gruppen la nylig frem sin rapport om digitalisering i Norge. Rapporten trekker frem DigitalNorways initiativ i kraftbransjen som et eksempel til etterfølgelse, og konkluderer med at det er viktig at nasjonale myndigheter støtter opp om og forsterker slike initiativ.

DigitalNorway-prosjektet har blant annet fokusert på å intervjue bransjeaktører og få oversikt over digitale initiativ som skjer i nettselskapene. I begynnelsen av september ble konsernsjefene i nettselskapene presentert for anbefalingene fra forprosjektet. - Målet er å få en beslutning fra større deler av bransjen om å gå videre med et felles initiativ som i første omgang skal vare i ett år. Kraftbransjen står overfor en omfattende digitalisering. Vi ønsker å realisere gevinstpotensialer ved digitalisering i kraftnettet, ikke bare innenfor selskapene, men i hele det norske kraftsystemet. Men da må hele bransjen utvikle en felles digital plattform, sier Bente Haaland. Hun er tydelig på at DigitalNorway prosjektet nå bør gå videre. 

Nå får altså Haaland og DigitalNorway utvetydig støtte fra NVE, fremført av Direktør Anne Vera Skrivarhaug. 

Felles informasjonsmodell er første steg mot et fulldigitalisert kraftsystem

Teknologiutvikling innen digitalisering har gått raskt de siste årene, og kan føre til grunnleggende endringer i drift og styring av kraftsystemet. Flere nettselskap er godt i gang med implementering av nye digitale løsninger. Valg av tekniske løsninger i dag vil ha ringvirkninger fremover, og NVE mener det er viktig at bransjen søker å enes om en felles informasjonsmodell.

– For å fullt ut gjøre nytte av mulighetene som nye digitale løsninger gir, må data struktureres slik at den kan utveksles mellom systemer og selskaper uten tunge manuelle prosesser. Dette krever en felles informasjonsmodell. For NVE kan det være aktuelt å stille krav om dette, men det beste er om bransjen selv finner frem til en slik fellesløsning, sier Anne Vera Skrivarhaug, direktør i NVE.

Nye digitaliseringsprosjekter i bransjen gir mulighet for å tenke helhetlig sikkerhet allerede fra starten av

NVE har sett at det er stor variasjon i sikkerhetskompetansen i bransjen. Det å delta i felles digitaliseringsprosjekter der også sikkerhet er et viktig element, gir en fin mulighet til å lære og til å styrke egen virksomhets sikkerhet. I revidert beredskapsforskrift, som er planlagt å tre i kraft i 2019, legger NVE til grunn at digitale systemer må ha en grunnsikring. NVE har her sett til NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Nye digitaliseringsprosjekter i bransjen gir mulighet for å tenke helhetlig sikkerhet allerede fra starten av, noe som er spesielt viktig i automatiserte prosesser og ved bruk av kunstig intelligens.

Fra .pdf til et enkelt klikk

Overføring av data mellom systemer og selskap er i dag i stor grad preget av manuelle prosesser. Selv om informasjonen er digitalisert hos selskap A går informasjonen ofte veien via en .pdf eller manuelle inntastinger for overføring til selskap B. I tillegg til å være en tidkrevende og kjedsommelig prosess svekker det samtidig datakvaliteten ved å introdusere mulige feil i inntastingen. Manuell inntasting brukes fremdeles i flere av systemene i bransjen, og har et stort digitaliseringspotensiale. Ved bruk av felles bransjestandarder for lagring og overføring av data vil alle involverte selskap kunne spare mye tid på kvalitetssikring og å finne frem til ønskede data.

– I NVE lages det mange analyser basert på innsamlede data fra nettselskap, for eksempel informasjon om nettkomponenter. Det kan være svært tidkrevende å finne frem til nødvendig informasjon når man må lete gjennom flere ulike systemer og filer. Et godt eksempel er arbeidet med kraftsystemutredningene (KSU), hvor det brukes store mengder med tid på kvalitetssikring og å samle dataene på samme format. Her tror vi det er store muligheter for forbedring og forenkling for alle partene i prosessen, og vi ønsker at KSU-prosessen skal gå i en mer digital retning. Her vil en felles informasjonsmodell være en hjørnestein, understreker Skrivarhaug.

Dette er Digital Norway

Digital Norway ble etablert høsten 2017, og er et næringslivsdrevet initiativ for å digitalisere norsk næringsliv. Hensikten er å bygge, knytte sammen og spre digital kompetanse mellom selskap og bransjer over hele landet, og å drive digitaliseringsprosjekter. Selskapet er et ideelt, (non-profit) aksjeselskap med 15 ledende norske selskaper som eiere, og med store offentlige brukere som strategiske medlemmer. Blant eierne er Equinor, Telenor og DNB, og ikke minst Statnett og Lyse.

02. oktober 2018