None
Foto: iStock/Elhub    
Teknologi

Oppdatert plan for Elhub

av Redaksjonen
29. september 2017
Oppdatert plan for Elhub-prosjektet er i dag ferdig utarbeidet og behandlet i Statnetts styre. Nå legges opp til lansering av Elhub innen utgangen av oktober 2018.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

I en pressemelding fredag melder Elhub AS at planen nå skal drøftes og forankres i bransjen, før et endelig forslag sendes til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). NVE vil så forskriftsfeste ny dato for overgang til Elhub.

– Det er viktig for alle at løsningen som nå ferdigstilles er robust og stabil når den lanseres. Siden tidlig i sommer har vi derfor hatt en omfattende gjennomgang av status og fremdriftsplanen til prosjektet. Gjennomgangen har omfattet en ekstern kvalitetssikring av prosjektet, gjennomført av DNV GL, sier Tor Bjarne Heiberg, daglig leder i Elhub AS, i en pressemelding.

Elhub AS melder at arbeidet med testfasen har kommet langt, men understreker likevel at dette arbeidet er tidkrevende og omfattende. Dette påvirker ferdigstillelsesdato.

– Samtidig ser vi at arbeidet med å teste løsningen er betydelig mer omfattende enn vi opprinnelig hadde tatt høyde for. Med det som utgangspunkt, innser vi at vi har vært for optimistiske når det gjelder hvor mye tid som vil gå med til å teste løsningen, særlig opp imot IT-løsningene til de 350 aktørene som skal bruke Elhub daglig, sier Heiberg.

Tentativ lanseringsdato

Etter gjennomgangen har Elhub AS nå konkludert at prosjektet vil trenge resten av 2017 og første kvartal 2018 til å teste løsningen og rette feil. Dette arbeidet vil først utføres i samarbeid med et begrenset antall pilotaktører. I løpet av andre kvartal 2018 vil flere aktører kobles på testprosessen. Antallet aktører som deltar i testingen vil deretter utvides i løpet av andre kvartal 2018. 

Når testfasen er ferdig skal Elhub i tredje kvartal 2018 klargjøres for lansering. Elhub AS melder at dette arbeidet vil innebære en «generalprøve» på oppstartsfasen og en endelig opplasting av alle markedsdata fra markedsaktørene.

– Lansering av Elhub kan etter den oppdaterte planen skje innen utgangen av oktober 2018. Dette forutsetter at den sentrale IT-løsningen ferdigstilles i mars, slik at markedsaktørene får nok tid til testing. Vi går nå i dialog med aktørene i bransjeråds- og ekspertgruppemøter for å kvalitetssikre denne fremdriftsplanen, sier Heiberg.

Beklager forsinkelser og kostnadsøkning

Distriktsenergi har tidligere uttrykt bekymring for Elhub-prosjektets budsjettoverskridelser og uklare tidsrammer. Når lanseringsdato utsettes til november 2018 vil kostnadsrammen for prosjektet øke, skriver Elhub AS.

– Denne planen innebærer at beregnet kostnad øker til 660 millioner kroner, som er en økning på om lag 15 prosent i forhold til opprinnelig investeringsbeslutning. Vi ser svært alvorlig på dette, og iverksetter tiltak for å begrense kostnadene, sier Heiberg.

– Samtidig beklager vi ulempene forsinkelsen gir for de involverte aktørene. Nå blir det viktig å videreføre og utvikle et tett og godt samarbeid med bransjen fram imot lansering. Planen fremover for aktørene og hvordan arbeidet vil legges opp videre, vil bli publisert på elhub.no i løpet av få dager, sier Heiberg.

Viktig med klare frister

– I Distriktsenergi har vi vært bekymret for at Elhubens stadige utsettelser og kostnadsoverskridelser bar varsel om nok et feilet statlig IT-prosjekt. Nå har Statnett kommet med ny dato for Elhuben, og fra vår side håper vi at det er lagt inn tilstrekkelig med tid, slik at vi unngår ytterligere utsettelser, sier Knut Lockert, daglig leder i Distriktsenergi.

Lockert understreker viktigheten av å holde seg til planen som i dag er fremlagt.

– Det er særdeles viktig at bransjen nå kan legge til grunn at denne datoen holder, slik at aktørene som
skal anvende Elhuben ikke bruker mer penger fram til «go live»-datoen enn nødvendig. Aktørene må kunne forvente at denne nye datoen er den siste utsettelsen i dette prosjektet, sier Lockert.

– Vi merker oss at dato er satt før 1.1.2019. Dermed skal Elhuben være klar til bruk i tide for å samle
inn data fra alle nye smartmålere som har blitt rullet ut.

 

Bakgrunn

Elhub er et effektiviserings- og digitaliseringsprosjekt for kraftmarkedet.

Elhuben kan sammenlignes med Bankenes betalingssentral. I dag snakker «alle med alle»  når Elhuben er oppe og står, skal «alle snakke med Elhuben».

Løsningen vil hver dag samle forbruksdata fra nærmere tre millioner forbrukere og produsenter og prosessere 72 millioner måleverdier for foregående døgn. Deretter skal informasjonen gjøres tilgjengelig for markedsaktørene.

I tillegg skal Elhub håndtere markedsendringer slik som bytte av leverandør, bostedsflyttinger samt øvrig informasjon relatert til hver forbruker. I stedet for å samle og prosessere denne informasjonen hos og mellom 350 forskjellige aktører, samles det nå på et sted.

For strømleverandørene skal Elhub gi mer presis og effektiv håndtering av kunder, og lavere kostnader, samtidig som de vil kunne tilby nye tjenester. For forbrukere skal Elhub gjøre det enklere å følge opp forbruket og skifte strømleverandører, gi en enklere faktura og tilgang til nye smarte løsninger for å redusere strømforbruket.

Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett SF. 

Kilde: Distriktsenergi og Elhub AS

29. september 2017