None
Fornøyd Morten Braarud (leder i Distriktsenergis og KS Bedrifts bredbåndsutvalg) er svært fornøyd med initiativet. Foto: KS/Istock    
Politikk

Distriktsenergi positive til nye graveforskrifter fra regjeringen

av Arvid Bekjorden
07. juni 2017
Regjeringen har lovet at hele landet skal ha mulighet for bredbåndstilknytning innen 2020. For å gjøre det billigere å bygge ut bredbånd, slik at målsettingen kan oppnås, er hensikten bak de nye forskriftene blant annet å fjerne kommunebyråkrati.

Arvid Bekjorden

Rådgiver i Distriktsenergi og skribent på Distriktsenergi.no. Arvid har lang erfaring fra kraftbransjen, blant annet fire år som daglig leder i Stranda Energiverk.

– Like regler i alle landets kommuner, mindre byråkrati og lavere kostnader tror vi vil sette fart på bredbåndsutbyggingen, sier bredbåndsutvalgsleder Morten Braarud til Distriktsenergi.no.

Morten Braarud er også opptatt av å få formidlet at det er viktig at kommunene nå tar inn over seg endringene og etterlever disse kjapt og effektivt (forutsatt at forslaget til forskrifter blir vedtatt, naturligvis).

– Dette er bra for landets bredbåndskunder.  

Ny formålsparagraf

Forskriften skal sikre et ensartet og landsdekkende regelverk og øke graden av forutberegnelighet. I tillegg til det overordnede målet med at veiene skal sikre alle fremkommelighet, skal også veigrunn kunne benyttes til fremføring av annen nødvendig infrastruktur, som bredbånd. Ledningseiere får med den nye formålsparagrafen økt status og rettigheter.

Saksbehandling og gebyrer

Veimyndigheten kan, ut fra prinsippet om selvkost, kreve å få dekket utgiftene for arbeid som den utfører ved ledningsarbeid, for eksempel nødvendig søknadsbehandling og utført kontroll, samt nødvendig trafikkplanlegging, herunder arbeidsvarsling og skilting.

Kongen kan fastsette nasjonal prisliste for slike arbeider dersom kommunene ikke legger seg på noenlunde samme prisnivå.

Nasjonale krav til gravedybde

Det er i dag forskjellig praksis med henhold til gravedybde i kommunene. Derfor foreslås det nå en ensartet praksis, som blant annet innebærer at veimyndighetene ikke kan kreve større gravedybde enn:

  • 80 cm for ledninger som krysser eller går langs riksvei.
  • 60 cm for ledninger som krysser eller går langs annen vei.
  • 40 cm for rør med en diameter inntil 125 mm som krysser eller går langs riksvei eller annen vei.
  • 40 cm for ledninger i terreng ved siden av riksvei eller annen vei.

Microtrenching

Microtrenching er en billigere og enklere måte å grave ned kabler på. Her tillates særskilt egnede metoder som gir grunnere dybder enn 40 cm. Disse foreslås tillatt der veimyndighetene måtte finne dette forsvarlig. Det vil med andre ord ikke være mulig å på generelt grunnlag avvise nye metoder som microtrenching.

Forringelsesgebyr fjernes

Ledningseier skal etter etablering av ny ledning sørge for full istandsetting av veien. Forringelsesgebyr vil derfor ikke kunne kreves for å sikre istandsetting av veigrunn etter utført ledningsarbeid.
Veimyndigheten kan ikke kreve leie i anleggsperioden for areal hvor ledningene skal legges. Det kan settes vilkår om at veimyndigheten ved overskridelse av avtalt anleggsperiode kan fastsette tvangsmulkt.

Distriktsenergi vil sende høringssvar på vegne av medlemmene

Distriktsenergi er grunnleggende positive til de foreslåtte endringene og vil sende høringssvar på vegne av medlemmene innen fristen, som er 6. september i år.

Link til høringen finner du her

 

07. juni 2017