None
Skeptiske Å flytte konsesjonsbehandling ut i kommunene er et forslag Defo ikke stiller seg bak. Foto: iStock    
Politikk

Kritisk til forslag

av Redaksjonen
I et høringssvar til Olje- og energidepartementet sendt denne uken stiller Defo seg kritisk til endringsforslagene i vannressursloven.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Høringssvaret retter seg mot Olje- og energidepartementets forslag om å endre vannressurslovens bestemmelser om konsesjon til vannkraftverk med inntil 1 MW installert effekt. Forslaget kommer i forbindelse med kommunereformen, som skal gi nye oppgaver til større kommuner.

Vi er av den oppfatning at forslaget om å overføre myndighet for mindre vannkraftsaker til kommunene vil gi dyrere og lengre konsesjonsbehandling enn i dag.

NVE bør fortsatt ha ansvaret

Defo mener at grunnlaget og bakgrunnen for det nye forslaget gir et feil utgangspunkt for å forbedre (og eventuelt forenkle) gjeldende lover og regler. Forslaget burde heller kommet fordi man har funnet mer effektive og smartere måter å implementere lover og regler på.
Vi mener derfor at NVE fortsatt bør ha ansvaret for å utføre konsesjonsbehandlingen.

Slik vi ser det vil forslaget kunne øke behandlingstid, fordyre arbeid med konsesjonsbehandlinger, øke byråkratisering, forårsake ansvarspulverisering og øke risikoen for at hele konsesjonsbehandlingen – sett under ett – blir samfunnsøkonomisk feil.

Defo merker seg at NVEs oppfatning er at majoriteten av de beste prosjektene, både hva gjelder økonomi og konfliktgrad, allerede har fått konsesjon og/eller har blitt bygget.

Dette gjør at det kan bli en mer krevende konsesjonsbehandling, samt færre prosjekter å jobbe med i årene fremover.
Dette i seg selv gjør at det ikke er fornuftig for kommunene å bygge opp spesialkompetanse på dette feltet. De fleste kommunene har heller ikke kompetanse på dette feltet i dag, noe også NVE konstaterer.

Dyre konsulenter og nyansettelser

Den foreslåtte endringen vil etter vårt syn medføre at kommunene må ansette nye personer, eller leie inn dyre konsulenter, for å få arbeidet gjort. NVE har ansatte med høyere utdannelse innenfor en rekke fagfelt som står sentralt i konsesjonsbehandlingene. NVE besitter slik sett en breddekompetanse som det vil være vanskelig å bygge opp i den enkelte kommune. Vi kan heller ikke se at det å bygge opp en slik kompetanse kan være hensiktsmessig.

Vil du vite mer? Les hele høringssvaret her