None
Arbeidsplass Tina Bru (H) merker godt at Miljøpartiet De Grønne har en plass i Stortingets energi- og miljøkomité. Foto: Stortinget    
Politikk

En kort prat med Tina Bru

av Redaksjonen
14. desember 2016
I høst var hun saksordfører for regjeringens energimelding. Vi tok en kort prat med stortingsrepresentant Tina Bru (H), andre nestleder for energi- og miljøkomiteen.

Redaksjonen

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Distriktsenergi bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Hvilke utfordringer vil norsk fornybarnæring møte i fremtiden?

Den største utfordringen er å opprettholde lønnsomheten i næringen og sørge for at det er stabile rammevilkår som gir grunnlag for å vedlikeholde og investere. I tillegg foregår det en rivende teknologisk utvikling, særlig på konsumentsiden, som trolig vil føre til endring i bruksmønster.

Tror du det er en fremtid for små- og mellomstore kraftselskaper?

Det viktigste er at vi har solide selskaper som bidrar til en stabil og god energiforsyning, ikke størrelsen på selskapene.Teknologisk utvikling og regulatoriske endringer har likevel ført til at vi har fått færre og større selskaper, og det er en utvikling jeg ikke tror vil stoppe opp med det første.

Hvilke energipolitiske endringer er du fornøyd med å ha fått til?

Jeg er veldig fornøyd med at vår regjering fremmet en energimelding for Stortinget for første gang på 18 år, og at vi dermed fikk en bred og grundig debatt om fremtidens energiforsyning. Jeg mener vi gjorde riktige grep med å si at vi ønsker å avvikle elsertifikatordningen og satse på andre virkemidler for å skape lønnsomhet og fortsatt utbygging av ny fornybar energi. Vi har også levert på de andre punktene vi satte oss fore i regjeringserklæringen, for eksempel med krav til selskapsmessig og funksjonelt skille, og åpnet for privat eierskap i utenlandsforbindelser. I sum tror jeg vi har lagt grunnlaget for en sunn utvikling av fornybarnæringa og kraftbransjen generelt.

Hvilke energipolitiske tiltak ønsker Høyre å gjennomføre i fremtiden?

Nå er vi midt opp i en programprosess hvor vi diskuterer blant annet disse tingene. Jeg tror ikke vi kommer til å gå inn for noe som fører til en veldig kursendring i norsk energipolitikk, men heller bygge videre på det fundamentet vi har. Lønnsomheten i bransjen er helt klart presset, og det kan bli nødvendig gjør en gjennomgang av rammevilkårene for å se hvordan skatter og avgifter påvirker investeringsviljen.

Hvem er din sterkeste meningsmotstander i energi- og miljøkomiteen? Hva blir dere aldri enige om?

Energi- og miljøkomiteen i denne Stortingsperioden preges jo av at det er mange med lang fartstid, men også ferskere representanter med sterke meninger. Vår komité er den eneste på Stortinget hvor Miljøpartiet de Grønne er representert, og det er jo så klart noe som merkes. Jeg synes vi har gode debatter både mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene, og med den øvrige opposisjonen. På noen av de store sakene i denne perioden ser vi jo at Høyre og Arbeiderpartiet har ulikt syn, og det er selvsagt det vi bruker mest tid på.

Hvilken energisak mener du at har fått for lite oppmerksomhet?

Jeg klarer ikke tenke på én enkeltsak, men generelt vil jeg si at premissene i det offentlige ordskiftet kanskje i for stor grad legges av interesseorganisasjoner og andre, og ikke ofte nok av de som skaper verdiene. Samtidig preges klimadebatten veldig av olje- og gasspolitikken, og etter min mening for lite av de store mulighetene som ligger i å utnytte vår fornybare energi i klimaets tjeneste.

Kjører du fossil- eller elbil?

Jeg kjører fortsatt fossilbil, en Volvo med dieselmotor. Men jeg har veldig lyst på elbil neste gang, og jeg er glad det nå begynner å komme rimeligere modeller med tilnærmet rekkevidde lik det Tesla har.

 

Fakta om Tina Bru

  • Alder: 30
  • Arbeidserfaring og verv: Politisk rådgiver for tidligere fylkesordfører i Rogaland (Janne Johnsen) og Stavanger Høyres bystyregruppe, butikkmedarbeider på bakeri og klesbutikk. Tidligere folkevalgt i Stavanger bystyre og Rogaland fylkesting.
  • Utdannelse: Bachelorgrad i endringsledelse fra Handelshøyskolen BI og to år fra Universitetet i Stavanger (engelsk språk og litteratur, religionsfag).
14. desember 2016