Styremøte 23.01.2008

av Arkivet
23. januar 2008
Protokoll fra styremøte 23.01.2008.

Arkivet

Protokoller og referater fra defo

Møteprotokoll.

Sted: KS-bygget 23 januar 2008.

Til stede: Eilif Amundsen, Erik Winther, Tormod Stene, og Andres Sætre.

Per Erik Ramstad var konferert om saken, men var avskåret i fra å møte pga kort innkallingstid.

Styresaker:

Sak 01/08. Ansettelse av daglig leder.

Eilif orienterte om aktiviteten omkring ansettelse av daglig leder til FSN. Kort kan dette beskrives som en samtale/kontaktrunde med personer som styret anser som gode kandidater. Det er i alt ført samtaler med 8 kandidater og ut i fra denne runden, satt en igjen med tre. Samtaler er videreført med disse tre og pr. dato er det tilbake en kandidat, som det til gjengjeld er svært interessant å kunne gå i direkte forhandlinger med.

Konkret er kandidaten Knut Lockert, nå ansatt som samfunnsansvarlig kontakt i Statnett. Kandidaten anses som god i forhold til den oppgaven som FSN står overfor og har gjennom sitt virke i Statnett opparbeidet seg bred erfaring i bransjen. Til sitt kandidatur har Lockert så langt antydet en lønn på mer enn 800 000 og fast stilling, da det er uaktuelt med permisjon i fra Statnett. Eventuelle andre vilkår er ikke konkretisert.

I denne sammenheng ville Eilif at styret gav han fullmakt til å fortsette samtalene med Lockert.

Med bakgrunn i Eilif sin innledning, diskuterte styret situasjonen og konkluderte med at en gir Eilif fullmakt til videre forhandling med tanke på ansettelse av Knut Lockert. Lønnskrav og kravet om fast stilling er innenfor de rammer som styret kan akseptere.

Vedtak:

Styreleder gis fullmakt til å forhandle et forslag til ansettelsesvilkår med Knut Lockert. Avtalen legges fram for styret til endelig godkjenning.

Undertegning.

Eilif Amundsen ______________________________

Erik Winther _______________________________

Tormod Stene _______________________________

Andres Sætre _______________________________

Sett:

Per Erik Ramstad _______________________________

23. januar 2008