Møteprotokoll 23.08.2007

av Arkivet
23. august 2007
Møteprotokoll fra styremøte på Sandtorgholmen 23. august 2007.

Arkivet

Protokoller og referater fra defo

Møteprotokoll.

Sted: Santorgholmen 23. aug 2007.

Til stede: Eilif Amundsen, Erik Winther, Tormod Stene, Per Erik Ramstad og Andres Sætre.

I tillegg møtte: Bjarne Langseth.

Styresaker:

Sak 20/07. Godkjenning av protokoll fra styremøte 22.05.07.

Vedtak:

Styreprotokoll i fra 22.05 2007 undertegnes i neste møte.

Sak 21/07. Strategiarbeid og prioriteringer for FSN. Evaluering etter årsmøtearrangementet. Veien videre for FSN. Samarbeid med andre organisasjoner.

Behandling:

Eilif gav sitt syn og utdypet fremlagt saksutredning. Styret diskuterte punktene i saken og samlet seg om følgende situasjonsbeskrivelser:

 • Årsmøtet ble gjennomført på en stort sett grei måte. Det er likevel spørsmål om ikke gjennomgangen av årsberetning kan gjøres på en enklere. Alle utsendingene har tilgang på årsberetning i forkant og har slik sett muligheten til å sette seg inn i den på forhand. Selve årsberetningen bør en imidlertid ikke endre på. Den skal være fyldig og beskrive året på en utfyllende måte. En bør imidlertid søke å legge opp til at utvalgslederne tar et større ansvar for innholdet i beretningen, dette for å avlaste Eilif, men også for å markere utvalgenes posisjon i organisasjonen. Videre kan det være en idè at hele arrangementet starter med årsmøtet og at sosiale ”happeninger” med mer, følger i etterkant.

Temadagen hadde et program og en deltakelse som en kort kan beskrive som sterkt. Tilbakemeldingen går imidlertid på at dagen var for tettpakket og ikke gav slakk nok til pauser, kaffe, utstillere med mer. Videre ble hotellets fasiliteter noe for små i forhold til antall deltakere, både hva gjelder konferanse- og overnattingskapasitet.

Styret konkluderer med at arrangement og innhold er godt, men at justeringer bør gjøres med bakgrunn i de erfaringer som foreligger. Det er også enighet om å få til en bredere arbeidsfordeling av praktisk arbeid før, under og etter årsmøtet. Medieutvalget blir hovedarrangør, påmeldinger bør gå til lokal adresse, mens ”salg/markedsføring” kan tilligge medieutvalg/styret. En er også enige om at deltakelse i fra den sentrale ledelse i departement, NVE og Statnett m.fl, bidrar til økt fokus og markering av FSN som interesseorganisasjon.

 • Strategi og videre veivalg er til kontinuerlig vurdering i FSN’s styre. I fra årsmøtet kom det bl.a. innspill om at vi kan være i ferd med å bli for ”tamme”. Styret diskuterte dette og konkluderte med at det kan være riktig i enkelte sammenhenger, men at vi generelt blir betraktet som en seriøs og fagsterk organisasjon. Styrets oppfatning er at handlemåte er situasjonsbestemt og at en i dagens situasjon ikke ser særlig grunn til å endre vesentlig på strategien. I fra tid til annen oppstår det imidlertid spesielle saker som kan gjøre det nødvendig å markere FSN-syn, men da er det ofte viktig å legge vekt på at FSN er etablert for å ta vare på medlemmenes nettvilkår, i motsetning til EBL som er etablert på hele bransjens totalvirksomhet. I øyeblikket er vi f.eks. missfornøyd med at våre selskaper dras inn i kundens generelle omdømmevurdering, der det i realiteten er 4-5 store selskaper har lagt grunnlaget.
 • Styret ble gitt informasjon om medieutvalgets arbeid og gav tilslutning til valget av en enkel og litt løs mediestrategi. Nøkkelpunkter vil være:Raskt på banen i enkeltsaker.
 • NettOpp, hjemmeside og pressemeldinger har prioritet.
 • Saksbehandling og problemstillinger som er til behandling i utvalgene, bør komme fram i form av protokoller etc.
 • En må finne en rasjonell måte i innhenting av informasjon til ”NettOpp” mm.
 • Det er viktig å finne en god profil.
 • FSN bør fortsatt ha en ”bjeffestrategi”, men situasjon og sak er avgjørende for når og på hvilken måte det skal handles.
 • Samarbeid med andre organisasjoner er viktig for bredde, kvalitet og videreutvikling av FSN. Bestillingsrollen i mot Caroline/Stein Erik fungerer greit. KSB har i øyeblikket organissasjonsutfordringer. Runa slutter og skal erstattes, Svein Halveg går av som leder mm. Det er for tidlig å si noe om hva endringene betyr for samarbeidet mellom FSN og KSB, men så langt er det ikke signaler på at kursen kommer til å endres vesentlig.

FSN har gjennom vel fem år bidratt med sterk fokus på felter hvor EBL har sviktet nettselskapene. EBL er ”pisket” til å endre profil og fokus, men det er ikke store reelle endringer i de virkelig tunge saker og beslutningsprosesser.

Tilsvarende har FSN rettet skarp kritikk mot Statnett for manglende nøytralitet og ballanse mellom produsenter og distributører. Dette har bidratt til reelle holdningsendringer i Statnett.

FSN har vunnet stor tillit i NVE for fagkompetansen vi har skaffet oss.

I OED er holdningen noe varierende. Det er interne brytninger i OED mellom

byråkratene og den politiske ledelsen. Statsråden har et for svakt politisk apparat rundt

seg.

Sak 22/07. Rekrutteringsarbeid. Nye medlemmer. Rekruttering av personellressurser inkl daglig leder. Rekruttering til fremtidig styreverv

Behandling..

Styret ble orientert om styreleders situasjon. Styret sluttet seg helt til Eilif sine konklusjoner om at FSN trenger å styrke den administrative ledelsen om organisasjonen har ambisjoner om vidreutvikling. Generell arbeidsmengde med organisasjonen, høringer, krav i fra medlemmer mm, betinger ansettelse av en daglig leder. Utfordringen er å få tak i den rette personen, noe styret må prioritere framover.

Styret må også diskutere rekruttering til fremtidige styreverv i FSN. Vi har hatt sterk kontinuitet i FSN-styret, noe som fort kan føre til en større større personutskifting i styret enn organisasjonen er tjent med.

Vedtak.

Styret starter arbeidet med å finne en person som kan og vil ta jobben som daglig leder av FSN.

Styret må sette rekruttering av styremedlemmer på dagsorden.

Sak 23/07. Avtale om administrasjon av FSN / daglig ledelse.

Vedtak.

Gjeldende avtalen godkjennes og forlenges fram til 01.07 2008.

Avtaledelen om pensjonsinnskudd utbetales som kontantbeløp.

Eilif Amundsen fratrådte styret under behandlingen og Tormod Stene overtok som møteleder.

Sak 24/07. Høringssvar til NVE om KILE. Samhandling med KSB

Behandling.

Eilif orienterte. NVE har 03.07.d.å. sendt ut forslag til endring i forskrift om økonomisk og teknisk rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer (kontrollforskriften). Forslaget omhandler endringer i bestemmelser som gjelder KILE-ordningen, innleveringsfrist for økonomisk og teknisk rapportering og inntektsrammer for fellesnett. Påminnelse om høringen er sendt nettselskapene med ønske om kommentarer i første omgang innen 15. august, med informasjon om at et forslag til høringsuttalelse vil bli behandlet i FSN-styret 23. august. Informasjon om behandlingen i FSN-styret vil bli gjort etter møtet, og med ny frist for å gi innspill. Det viktigste elementet i forslaget er å utvide KILE-ordningen til å omfatte kortvarige avbrudd (under 3 minutter), og en mer omfattende måte å beregne KILE-kostnader på.

Styret diskuterte KILE-ordningen. Det ble ikke fattet noe vedtak, men leder tar med seg synspunkter i fra diskusjonen i den videre behandling.

Sak 25/07. Deltakelse i SINTEF-prosjekt om neste generasjon nettregulering 
i samarbeid med KS Bedrift. Økonomiske ressurser. Kompetanseressurser.

Behandling.

Eilif informerte. FSN (og andre bransjeorganisasjoner og enkeltselskap) har mottatt invitasjon fra SINTEF Energiforskning om å bidra økonomisk til prosjektet, og faglig i prosjektets styringsgruppe. Invitasjonen kom i mai i en travel periode slik at vi ikke rakk en tilbakemelding til SINTEF innen den korte fristen som var oppgitt (4. juni) før en søknad til Forskningsrådet skulle sendes ut. SINTEF opplyser at søknad er sendt, at finansiering delvis er på plass, og at det fortsatt er ønskelig og mulig at flere melder sine bidrag. Prosjektet er tenkt å gå over 5 år, med oppstart i 2008.

Vedtak.

Styret vedtok deltagelse sammen med KS Bedrift som partner i SINTEFs KMB-prosjekt ”Next generation sustainable grid regulation” med et årlig beløp for FSN på 75.000 kr fra 2008 i fem år. Bidraget innarbeides i de årlige budsjetter.

Sak 27/07. Orienteringssaker.

 1. Felleskonferanse ”Energi 2007”. Andres orienterte om arbeidet i programkomiteen. Konferansen arrangeres 20. og 21.11 2007, der hovedtema er energi og miljø. Temaene er høyaktuelle og foredragsholdere er hentet på øverste hylle. Program er straks ferdig og sendes til trykking 20.09.
 2. Separate databaser nett/kraftomsetning. Uenighet Eidsiva/Gudbrandsdal. NVE er involvert. Saken dreier seg om at enkelte selskaper nytter nettinformasjon som konkurransefortrinn ved salg av kraft til egne kunder. For å redusere selskapenes mulighet til slik kobling, mener Gudbrandsdal at løsningen er separate databaser for nett/kraft. FSN sitt syn er at, om Eidsiva nytter informasjon i fra nett i sin kraftomsetting, bryter de med eksisterende regelverk og saken bør kunne løses av NVE uten at en innfører separate databaser.
 3. HMS. Eilif informerte om pilotprosjekt FSN, HLK, Ballangen Energi, XXLofoten.

Sak 28/07. Eventuelt.

Følgende saker ble tatt opp under møtet:

1. Bjarne Langset tok opp en konkret sak i fra Ringerikskraft, der det er reist spørsmål ved bruk av eget entreprenørselskap i forhold til anbudsreglement og EØS-regler. Saken er av prinsipiell karakter og slik sett interesant for medlemmer og andre.

2. Bjarne Langset stilte spørsmål om konsekvensene av ny hjemfallslov, kan være aktuelt som en temadag i FSN-regi. Stikkord er:

· Finnmarkseiendommen.

· andelslag.

3. Styret onsker at økonomirapportering gjøres kvartalsvis.

Undertegning av protokoll fra møte 23.08. 2007.

Eilif Amundsen _______________________________

Erik S Winther _______________________________

Tormod Stene _______________________________

Andres Sætre _______________________________

Per Erik Ramstad _______________________________

23. august 2007