Styremøte 5.12.2007

av Arkivet
05. desember 2007
Referat fra styremøt den 5.10.2007

Arkivet

Protokoller og referater fra defo

Møteprotokoll FSNs styremøte.

Tid og sted: KS-bygget 05.12 2007.

Til stede: Eilif Amundsen, Tormod Stene, Andres Sætre, Erik Winther og Per Erik Ramstad.

I tillegg møtte Arne Nybråten og Bjarne Langseth.

Saker:

Sak 33/07. Godkjenning av protokoll fra styremøte 23.10.2007

Vedtak.

Protokoll ble godkjent og undertegnet.

Sak 34/07. Administrative ressurser inkl daglig leder.

Behandling.

Eilif informerte om tanker og arbeidet rundt FSN´s behov for å styrke organisasjonens administrasjonen. For å sikre at organisasjonen fortsatt kan utvikle seg, er det helt nødvendig å knytte til seg resurser og da spesielt en daglig leder. Arbeidspresset er til tider for stort til at kombinasjonen styreleder/administrativ leder kan kombineres. Organisasjonen kan med fordel også skille mellom administrasjon og politisk ledelse, slik at styreleder/styret bruker sine resurser på FSN´s og medlemmenes rammevilkår.

Minst like viktig er det med profesjonalitet i forhold til kommunikasjon og mediehåndtering. I så måte er det viktig at samarbeidet med Bjarne Langseth og utleieavtalen med Ringerikskraft, videreføres på en god måte.

Styret sa seg stort sett enige i Eilif sin redegjørelse.

Styret ble ellers presentert for et første forslag til stillingsannonse, utarbeidet av Bjarne og Andres.

Vedtak.

Styreleder/styret fortsetter sine sonderinger rundt kandidater til en administrativ leder.

Bjarne/Andres gjør ferdig stillingsannonse til neste møte i medieutvalget (14.02 2008). Målet er å kunne lyse ut en stilling i løpet av februar.

Sak 35/07. Budsjett og serviceavgift 2008.

Behandling.

Forslag til budsjett og serviceavgift var vedlagt sakspapirer til møtet.

Eilif orienterte.

Styret hadde ingen spesielle innvendinger til et budsjett som ellers er i tråd med de rammer som årsmøtet har lagt.

Vedtak:

I tråd med de rammer som FSNs årsmøte 2007 har gitt, vedtar styret det framlagte utkast til budsjett og serviceavgift for 2008 med budsjettramme på ca 3 mill kroner.

Sak 36/07. Orienteringer/Diskusjonssaker.

Nordområdesatsingen. Eilif orienterte om en invitasjon til samarbeid med EBL i arbeidet med nordområdet. Det positive svarbrevet fra EBL lå vedlagt saksdokumentene.

Statnetts mediestrategi. Nytt opplegg fra Statnetts side for sin mediestrategi? 
Statnett har satt i gang omfattende markedsundersøkelse med dybdeintervju av representative kunder av Statnett. Man har i Statnett ikke funnet at noen av de ca 25 FSN-organiserte av Statnetts 65 sentralnettskunder er representative! (Dette er påtalt og Statnett har endret opplegg og beklaget hendelsen)

Medlemsverving.

Det er et uttalt mål om å holde medlemstallet på over 60 i antall. Status er at medlemstallet er relativt konstant, men det skjer av og til utmeldinger og det finnes fremdeles potensielle medlemsbedrifter i bransjen. Vervearbeidet er en kontinuerlig prosess og informasjon om FSN, hva organisasjonen står for og oppnådde resultater er viktige argumenter i prosessen.

Oppgaver: Andres: Notodden Energi og Kragerø Energi.

Tormod: Hemne Kraftlag, Orkdal Energi, Svorka Energi

Eilif: Bindal Kraftlag, Modum Energi, Kvam Kraftverk

(+Røros Elverk og Elverum Energiverk)

Årsmøtearrangement 2008.

Eilif orienterte om kontakten med lokal arrangør og agenda for fagdagen.

Andres/Bjarne orienterte om medieutvalgets arbeid og ansvar knyttet til årsmøtet. I den sammenheng er det laget en arbeidsplan med milepelsdatoer for ferdigstillelse av oppgaver. Til arbeidsplanen er det også foretatt en ansvarsdeling der bl.a. utvalgsledere skriver sine årsberetninger til FSN\s årsberetning.

Til hjelp er det utarbeidet en enkel modul på oppbygging av årsmelding og utvalgsmelding.

Følgene merkedatoer er satt: Stoff til årsmeldingen inkludert utvalgsrapporter 1. febr.

Status for årsmelding i medieutvalget 14. febr.

Regnskap 25. febr.

Revidert regnskap 10. mars

Styrebehandling av årsberetning og regnskap 11. mars.

Status og forberedelser i medieutvalgsmøte 18. april.

Ellers er forberedelsene i godt gjenge. Odd Levy representerer lokal arrangør, Andres tar seg av utstillere, VEAS står for trykking med mer og Eilif har alt klart for temadag, inkludert program og foredragsholdere.

Undertegning av protokoll i fra styremøte 05.12 2008.

Eilif Amundsen (leder) __________________________________________

Tormod Stene __________________________________________

Erik Winther __________________________________________

Andres Sætre __________________________________________

Per Erik Ramstad __________________________________________

05. desember 2007