Årsmelding 2016

Styreleders betraktninger

Distriktenes energiforening sitt viktigste formål er å sørge for gode rammevilkår for medlemmene våre. Derfor er det viktig at vi er kjent for myndigheter, organisasjoner, konsulentmiljøer og andre aktører som påvirker bransjen vår. Fremover vil det i større grad handle om å jobbe for å vinne sannheten om energibransjen, og da må vi ha et navn som representerer oss i større grad enn i dag. Erfaringene har vist at Distriktenes energiforening ofte blir omtalt som Defo. Det er et navn som først og fremst er kjent innenfor bransjen vår. Derfor mener styret at Distriktsenergi representerer oss på en bedre måte. Jeg håper årsmøtet mener det samme i Narvik.

Det å vinne sannheten har vært sentralt i strategidiskusjonen som har gått i styret. Det å vinne sannheten handler om at Defo skal ha større evne og gjennomslagskraft til å ivareta våre medlemmers interesser. Energimarkedet er i endring, og myndighetene og de største selskapene har én løsning – større enheter. Defo mener at fokuset på større enheter blir for ensidig, og at samarbeidskonstellasjoner bidrar til stordriftsfordeler og innovasjon.

De lokale energiselskapene er og blir en svært viktig del av norsk verdiskaping, innovasjon, sysselsetting og infrastruktur. Defos medlemmer har nærhet til befolkningen, og gir god kvalitet i tilbud og responstid når noe skjer. Våre medlemmer er der raskest ved strømbrudd. De lokale energiselskapene var også tidlig ute med å bygge fiber i Norge, og takket være disse energiselskapene har Norge i dag større fiberdekning enn hva økonomene først regnet ut at ville være lønnsomt. Dette viser at de lokale energiselskapene har stor omstillingsevne og vilje til å ta i bruk ny teknologi.

Halvard Fjeldvær er styreleder i Defo    

I løpet av et lite tiår har flere bransjer gått gjennom store endringer. Digital «disruption» har endret våre forbruksmønstre på flere områder, blant annet innen musikk, film og banktjenester. Energibransjen blir av mange tippet som den neste store sektoren til å gjennomgå store endringer. Dette er endringer vi må ta på største alvor.

Teknologiske og industrielle nyvinninger kan komme til å endre energibransjen de neste årene, og derfor er det viktig at Defos medlemmer starter posisjoneringen for å møte denne utviklingen. Innføringen av for eksempel smartgrid og elektroniske strømmålere involverer alle husstander i landet, og systemet øker digitaliseringen av energibransjen. Det nye systemet åpner for nye muligheter, men også for nye aktører.

Energiloven vil påvirke oss som selskap, og Defo skal arbeide for våre medlemmers interesser når det gjelder selskapsmessig- og funksjonelt skille. Vi skal arbeide hardt for å ivareta våre medlemmers interesser når det gjelder rammevilkår, men vår største utfordring som en organisasjon av enkeltselskaper er å henge med i digitaliseringen. De selskapene som ikke klarer å henge med på fremtidens endringer vil forsvinne. Derfor bør ikke myndighetene presse på for å få færre enheter. Markedet vil ordne dette fremover.

Defo er der for medlemmene sine. Vi skal være en rask og smidig interesseorganisasjon, som lytter og reagerer politisk når det er behov. Vi har en interesse av at energipolitikken blir utformet på en måte som bevarer – og videreutvikler – den desentraliserte kraftstrukturen i Norge.

 

Organisasjonen

Styret

Ifølge vedtektene skal styret bestå av 3–7 medlemmer med tilsammen fire varamedlemmer i prioritert rekkefølge. Funksjonstiden er to år. Årsmøtet skal sikre kontinuitet i styret, blant annet ved at man unngår at alle styremedlemmene er på valg samtidig. Årsmøtet skal også sikre en fornuftig geografisk spredning ved valg av styre. 

 

Styret har følgende sammensetning:

Halvard Fjeldvær

Styreleder
Svorka Energi
Telefon: 97023587
E-post: hfj@svorka.no
 

Per-Erik Ramstad

Nestleder
Alta Kraftlag AS
Telefon: 95 75 51 46
E-post: per@altakraftlag.no
 

Jan-Erik Brattbakk

Styremedlem
Ringeriks-Kraft AS
Telefon: 97 06 62 06
E-post:
jan-erik.brattbakk@ringeriks-kraft.no

Alf Vee Midtun

Styremedlem
Rauma Energi AS
Telefon: 40 41 67 14
E-post: alf@rauma-energi.no
 

Bjørg Brestad

Styremedlem
ValdresEnergi AS
Telefon: 99 28 71 17
E-post: bjorg.brestad@valdresenergi.no
 

Anders Rønning

Styremedlem
Røros E-verk AS
Telefon: 91 76  79 79
E-post: anders.ronning@rev.no
 

Wiggo Knutsen

1.varamedlem

Ballangen Energi

Telefon: 95 96 97 84

E-post: wiggo@ballangen-energi.no

Oddbjørn Samuelsen

2.varamedlem

Repvåg Kraftlag AS

Telefon: 41 62 64 48

E-post: oddbjørn@rkal.no

Bente Hole

3.varamedlem

Flesberg Elektrisitetsverk AS

Telefon: 32 76 07 07

E-post: bente.hole@fe.no

 

 

 

Defos administrasjon:

Knut Lockert

Daglig leder
Distriktenes energiforening
Telefon: 91 18 77 13
E-post: knut.lockert@defo.no

Arvid Bekjorden

Rådgiver
Distriktenes energiforening
Telefon: 91 77 97 22
E-post: arvid.bekjorden@defo.no

 

Fagutvalg

Fagutvalgene ble etablert som et resultat av strategiprosessen høsten 2005. Medlemmene gjorde det da klart at de var villig til å stille betydige og verdifulle kompetanseressurser til disposisjon for organisasjonen. Det ekstraordinære årsmøtet i 2005 uttrykte også ønske om etablering av flere utvalg innenfor spesifikke fokusområder.

Fagutvalgene utgjør kjernen av Defos arbeid. Utvalgene oppnevnes for å ta seg av spesielle arbeidsoppgaver for kortere eller lengre perioder, og er sammensatt av høyt kompetente fagfolk fra medlemsverk og samarbeidspartnere. 

De utfører et bredt arbeid med utredninger, høringsuttalelser og vurderinger av alle aktuelle energisaker.

Forventninger til utvalg

Utvalgene er blant Defos viktigste verktøy for å få gjennomslag i viktige saker. På den bakgrunn har Defos styre vedtatt retningslinjer både for utvalgene og for utvalgslederne.

Defo har i dag syv utvalg, noen i samarbeid med KS Bedrift. Utvalgene opprettes og evalueres av Defos styre for en aktuell periode, og med formål å ta tak i de oppgaver som til enhver tid hører inn under mandatet.

Årlig seminar

Foruten at utvalgene skal ha minst to møter i året, har styret også satt krav om at hvert utvalg skal arrangere et årlig seminar eller fagdag i tilknytning til utvalgets arbeid, forutsatt at dette vurderes som formålstjenelig av utvalget. Utvalgslederne rapporterer til daglig leder i Defo, og de har også ansvar både for at seminar arrangeres, for oppdatering av årsrapport og for at møtereferat skrives. 

Det heter også i retningslinjene at utvalgets ledere kan og bør uttale seg til media i saker innenfor utvalgets ansvarsområde, der hvor det er anledning til dette. 

NETTREGULERINGSUTVALGET: Leder: Sture Hellesvik, Hålogaland Kraft AS
AMS/BREDBÅNDSUTVALGET: Leder: Morten Braarud, Øvre Eiker Energi AS
NETTARIFFUTVALGET: Leder: Tormod Stene, Nordmøre Energiverk AS
NORDOMRÅDEUTVALGET: Leder: Per-Erik Ramstad, Alta Kraftlag SA
BEREDSKAPSUTVALGET: Leder: Jan-Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft AS
STRUKTURUTVALGET: Leder: Andres Sætre, Tinn Energi AS
KRAFTOMSETNINGSUTVALGET: Leder: Alf Vee Midtun, Rauma Energi AS

Virksomheten

Defos fagutvalg og utvalgenes rolle og arbeidsoppgaver er beskrevet over under punktet organisasjonen. Det gjentas likevel at utvalgene utgjør en svært viktig rolle i Defos virksomhet. Defo har to heltidsansatte, men med utvalgenes ressurser og innsats, betyr dette at det er en rekke mennesker som arbeider med å fremme Defos  og dermed medlemmenes synspunkter. 

Defo ønsker å berømme NVE for en positiv tilnærming til utvalgene gjennom at de alltid deltar på møter når dette måtte være ønsket av utvalgene.

Mandat/arbeidsoppgaver: Nettreguleringsutvalget skal bidra til at rammereguleringen av selskapene gjør det mulig å drive nettvirksomhet i Norge, og i distriktene på en best mulig måte.

Leder: Sture Hellesvik, Hålogaland Kraft

Faglig leder: Arne Nybråten, VOKKS

Sekretær: Asle Strand, KS Bedrift Energi

Hovedfokus siste år

Hovedfokus gjennom året har vært rettet mot utfordringer i DEA-modellen, samt mulighetene for en fremtidig felles regional distribusjonsmodell.

Høring fra NVE

Høringen fra NVE hadde forslag til endringer i forskrift og praksis for inntektsregulering.
NVE foreslo endringer knyttet til referansepris på kraft og reguleringen av grensesnittsanlegg.  
Tidligere publiserte NVE statistikk om forbruk i alminnelig forsyning. Statistikken inngikk i beregningen av referansepris på kraft. Etter at statistikken ble avbrutt, har NVE laget en midlertidig korttidsstatistikk. NVE foreslår i stedet å legge til grunn SSBs statistikk om forbruk i alminnelig forsyning.


Ifølge NVE innebærer endringen en marginal økning i kraftprisen. Dette vil resultere i marginalt høyere inntektsramme (< 0,1 %), i tillegg til at nettap blir marginalt viktigere i effektivitetsmålingene for distribusjonsnettet. Gitt at konsekvensen for bransjen er begrenset, vurderte Defo det som lite hensiktsmessig at NVE bruker ressurser på å lage egen statistikk. Defo støttet derfor NVEs forslag.


NVE foreslo i tillegg å endre måten «anlegg i grensesnitt» inngår i inntektsrammene på. Fra varsel om inntektsramme 2016 ser Defo at verdien av anleggene i grensesnitt (beregnet med dagens metodikk) tilsvarer 87,5 Mkr, eller 0,63 % av bransjens kostnader.  
Defo kunne se for seg at NVE pålegger nettselskapene med anlegg på begge nettnivå å rapportere grensesnittsanlegg enten i distribusjons- eller i regionalnettet, på samme måte som Hafslund og Helgeland Kraft gjør det i dag. Det ville redusert beløpet knyttet til anlegg i grensesnitt betydelig, og derfor øke ytterligere sammenlignbarhet mellom selskapene. Det ville da bare gjenstå rene distribusjonsnettselskaper med anlegg i grensesnitt. Blant disse har kun Rakkestad Energi anlegg i grensesnitt over 1 Mkr1. For disse nettselskapene støttet Defo NVEs forslag om å legge til grunn de innrapporterte kostnader på anleggene fra det enkelte selskap. Defo vurderte det som unødvendig komplisert å beregne en egen norm for drifts- og vedlikeholdskostnader etter hvert som verdiene blir betydelig redusert i forhold til i dag.  


Utfordringer knyttet til felles reguleringsmodell for D- og R-nett

Patrick Narbel fra Adapt Consulting har på oppdrag fra Defo og KS Bedrift laget et notat om ny felles reguleringsmodell. Fusjoner og ulike versjoner av en felles modell vil kunne gi store utslag for enkelte selskaper. Vi vil kunne få nye frontselskaper og enkelte av rammevilkårskorrigeringene vil forsvinne som følge av dette.

Det er behov for en modell som både er og oppfattes som rettferdig. Den må også være såpass robust at den ikke gir store endringer fra år til år. Bransjen er inne i en tid med mye stor usikkerhet på mange områder, og NVE bør så langt det er mulig begrense usikkerhet rundt regulering.

På bakgrunn av notatet hadde vi et møte med NVE der vi presiserte våre ønsker og tanker for framtida. Dette inkluderer blant annet:

Mandat/arbeidsoppgaver: Kraftomsetningsutvalget skal vurdere utviklingen av kraftmarkedet i Norge, og drøfte forhold som påvirker rammene for energiselskapene. Kraftomsetningsutvalget skal særlig se på arbeidet med leverandørsentrisk modell og et felles nordisk sluttbrukermarked. Utvalget skal bidra til at medlemsbedriftene får kunnskap om endringer som kommer i kraftmarkedet, slik at medlemsbedriftene får anledning til å delta, påvirke og bringe klarhet i regelverksendringer.

Leder: Alf Vee Midtun, Rauma Energi                      

Sekretær: Arvid Bekjorden, Defo

Hovedfokus gjennom året

Hovedtemaene gjennom året har vært ny kontrollforskrift, Elhuben, gjennomfakturering, plusskunder, elbillading og ny strømprisportal.

Kontrollforskriften vil kunne påvirke arbeidsoppgavene til en kraftomsetter selv om ikke selve forskriften gjelder for en kraftomsetter. Plusskundeordningen vil gjelde fra 1.juli og vil nok gradvis bli mer aktuell i årene fremover. Plusskunder har fått mange fordeler, spesielt i forhold til skatter, avgifter og subsidier.
Julie Håkonsen fra Markedskraft gjennomgikk også hovedlinjene i masteroppgaven hun nylig hadde fullført for utvalget. En spørreundersøkelse blant medlemmene av Defo var inkludert i oppgaven til Julie.  Oppgaven tok for seg blant annet konsekvensene av de regulatoriske endringene som ble vedtatt etter Reiten-rapporten, utvikling av den forbrukersentriske modellen og innføring av AMS.  
 

Forbedring av strømprisportalen.no

Utvalget har vært opptatt av strømprisportalen strømpris.no.  Portalen har vært ønsket, men ikke for en hver pris.  Så langt er det utvalgets oppfatning at portalen ikke fungerer tilfredstillende og at denne må forbedres. Uvalget følger opp Forbrukerrådets arbeid med portalen nøye fremover.

Leveringspliktkunder

Utvalget er kjent med at NVE arbeider med en modell som gjør at nettselskapene slipper arbeidet med leveringspliktkunder. Et spørsmål som også ble diskutert i utvalget var om alle statlige avgifter burde over til kraftomsetterne.
Utvalget var positive til dette.

Gjennomfaktureringen

Utvalget har arbeidet med gjennomfakturering, herunder sikkerhetstillelse, finanslovgivningen og forholdet til Elhub.
Gjennomfaktureringen ble innført fra 1. september 2016. Når det gjelder sikkerhetsstillelse så mente utvalget at vanlig forretningsskikk bør følges, og ikke bankgaranti, som blir svært dyrt. NVE bestemte at det kunne kreves bankgaranti, men da for alle.
Elhuben gikk ut med info om at den blir utsatt til oktober 2017. NBS blir utsatt til mai 2017.

 

Mandat/arbeidsoppgaver: Bredbåndsutvalget skal prioritere arbeid med AMS og bredbånd, herunder utarbeidelse av standardkontrakter for bredbånd og problemstillinger rundt nærføring av høyspent/lavspent, samt DSB-forskrifter.

Leder: Morten Braarud, Øvre Eiker Energi

Sekretær: Audun Kolstad Wiik, KS Bedrift Energi

Utvalget har gjennom møtene i 2016 diskutert mange relevante og aktuelle saker som påvirker bredbåndsaktørene. Noen av de mest aktuelle sakene blir oppsummert i forbindelse med seminaret som utvalget arrangerte.

Utvalget arrangerte seminar på Gardermoen

Tema var: Energiselskapenes bredbåndsatsing – Utfordringer og muligheter.


Dette var temaene som ble diskutert:

Statens Ekom-plan og ny regulering av lokale bredbånds selskaper
Staten vurderer ny regulering av bredbåndsvirksomhet – hva slags kommersiell og strategisk betydning får det for lokale selskaper? Dette ble gjennomgått av Finn Terje Schøyen frå Nexia.


Organisering av egen virksomhet i et større regionsamarbeid
Hvordan ATB Nett/Fiberselskapet, Sognenett og Riks nye «landsdekkende» konkurrent innen fibernett ser for seg fremtiden i et større regionsamarbeid ble gjennomgått på møtet.


IKT-sikkerhet og tjenester i mindre og mellomstore selskaper hadde fokus i Eva Brekka sitt foredrag.
Google v/Salvador Baille gjennomgikk trender innen digitalisering og strømmetjenester, Trendanalyser IOT.

Mandat/arbeidsoppgaver: Strukturutvalget skal bidra til en balansert debatt i forbindelse med strukturendringer der alle hensyn belyses.

Leder: Andres Sætre, Tinn Energi

Sekretær: Arvid Bekjorden, Defo

Hovedtema for utvalget har vært prop.35 L (skille mellom nettvirksomhet og annen virksomhet)
Det var en åpen høring den 4. februar i Stortinget, som i hovedsak omhandlet forslaget til innføring av selskapsmessig og funksjonelt skille for alle, der deler av utvalget deltok.  Det ble arbeidet intenst med saken opp mot politiske miljøer og beslutningstagere og interessenter for øvrig. 

Utvalgets tilnærming var nei til det funksjonells skillet, mens det selskapsmessige skillet var en betinget positive til. 

Selv om utvalget og mange andre hjelpere jobbet iherdig for å stoppe lovforslaget ble den nye energiloven vedtatt med et krav til det funksjonelle skillet, med en stemmes overvekt fra Venstre. Fremover ligger da jobben med å gjøre konsekvensene av den nye energiloven så kostnadseffektivt og lite byråkratsik som mulig for Defos medlemmer.

Mandat/arbeidsoppgaver: Beredskapsutvalget skal bidra til en beredskap som tar hensyn til samfunnets sårbarhet. Beredskapsutvalget skal bidra til at økonomiske rammevilkår ses i sammenheng med beredskap. Utvalget bør bidra til at beredskapsarbeidet inngår i daglig drift, vedlikehold og investeringer.

Leder: Jan Erik Brattbakk, Ringeriks-Kraft

Sekretær: Arvid Bekjorden, Defo

Hovedfokus gjennom året

Defos beredskapsutvalg er opptatt av å sette nye sikkerhetsutfordringer på dagsorden, samt å jakte på smarte måter å løfte beredskapen på i bransjen.
Beredskap er alltid et av de mest sentrale punktene som energiverkene blir målt på, både av kunder, eiere og statlige myndigheter som NVE. I diskusjonen rundt selskapsmessig og funksjonelt skille har beredskap blitt ansett som så viktig at det i hovedsak har blitt unntatt nye reguleringer. Det ligger i forslagene at man fremdeles kan ha felles driftssentral mellom nett og produksjon (drevet av nett) samt at beredskap ikke må ut på anbud. Det er også forslag om at man kan fortsette å leie inn beredskapstjenester fra andre.


Som i fjor ble det avholdt møte i Beredskapsutvalget i tilknytning til NVE sin årlige beredskapskonferanse. I fjor var den i Kristiansand, mens i år var den lagt til Sola ved Stavanger.
Jon Martin Pettersen (JMP) fra beredskapsavdelingen i NVE var invitert til møtet.
Under vorkonferansen samme kveld fokuserte Lyse sin kommunikasjonssjef på viktigheten av å være tilstede og bruke sosiale medier i beredskapsarbeidet. Hun tok opp problemstillingen rundt felles Facebook-side for nett og kraft og nøytralitet m.m. Utvalget diskuterte dette og vi vil be om et møte med NVE for å avklare forskrifter og krav fra NVE rundt dette.

NVE gjennomgikk et prøvetilsyn his Ringeriks-kraft med hovedfokus på IKT-sikkerhet sett i lys av at RIK er den første som har fullført AMS utrullingen til sine kunder i Norge. De fremhevet begge nødvendigheten av å kjøre sårbarhetsanalyser som vil kunne avdekke områder som må/bør forbedres. Tilsynet gav gode erfaringer både for NVE og Ringeriks-kraft. 

Hackere

Beredksapsutvalget har vært svært opptatt av IKT-sikkerhet i sin alminnelighet og er positive til at NVE vil fokusere på dette i sine fremtidige tilsyn.

Utvalget er også opptatt av å formilde gode råd hva IKT-sikkerhet angår tilbake til Defos medlemmer og sette fokus på viktigheten av at dette blir prioritert. Blant annet vil det bli laget artikler rundt dette på Defo.no.

 

Mandat/arbeidsoppgaver: Den overordnede målsetningen med Nordområdeutvalget er å bidra til å forbedre forsyningssikkerheten i nordområdene. Utvalget skal tilrettelegge for en industriell utvikling basert på fornybar energiproduksjon (som vindkraft), gasskraft med CO2-håndtering og samarbeid med Russland.

Leder: Per-Erik Ramstad, Alta Kraftlag

Sekretær: Knut Lockert, Defo

Aktiviteten i Nordområdeutvalget siste år har i hovedsak vært å følge Statnetts videre nettutvikling i nord, med spesielt fokus på hva som skjer fra Skaidi og østover. Dette gjøres gjennom deltakelse i KVU Nord, Statnetts konseptvalgsutredning for den fremtidige forsyningen av regionen.

Nordområdeutvalget jobber med og følger opp utviklingen av sentralnettet i Troms og Finnmark.

Nordområdeutvalget følger opp sentralnettutbyggingen i Finnmark sammen med energiselskapene i området og mot Fylkesmann og Statnett, oljebransjen og andre aktører som er avhengige av en tilfredsstillende forsyningssikkerhet i Finnmark.

Det har vært en utvikling i riktig retning de senere år, med bygging av Ofoten-Balsfjord og Balsfjord-Skaidi. Ledningen videre fra Skaidi til Varangerbotn er midlertidig utsatt, og her er det viktig for Nordområdeutvalget å følge opp og sikre at denne delen av ledningen i retning Øst- Finnmark realiseres.

Mandat/arbeidsoppgaver: Nettariffutvalget skal se på tariffspørsmål og arbeide for at tariffen får en profil i tråd med Defos ønske om å bidra til lokal næringsutvikling og et levende lokalsamfunn.

Leder: Tormod Stene. Nordmøre Energiverk

Sekretær: Arvid Bekjorden, Defo

Hovedfokus gjennom året

Hovedsakene til utvalget i 2016 har vært effekttariffer for uttak i distribusjonsnettet, nye tariffer fra Statnett, og K-faktoren.


Nye tariffer fra Statnett

Tormod Stene leder av utvalget, samt Knut Lockert er med i en arbeidsgruppe i Statnett der nye sentralnettariffer står på dagsorden.
Det ligger an til å bli en økning i tariffgrunnlaget i tiden fremover.

Innmatingstariff og K-faktor

En aktuell problemstilling nå er at innmatingstariffen for produksjon i regionalnettet vurderes til å bli liggende igjen i regionalnettet. Verdien på dette blir antydet å være ca. 600 millioner kroner i året. Dette er riktig vei å gå etter utvalgets oppfatning.  Utvalget er likevel særdeles opptatt av at K-faktoren opprettholdes.  Det er viktig at kraftnettet belønner de områder kostnadsmessig der det er nærhet mellom produksjon og forbruk, 

Effekttariffer

Utvalget er som bransjen for øvrig opptatt av effekttariffer.  Utvalget mener at dette er riktig vei å gå.  dette ut i fra et ønske om å spare nettkostnader over tid. 

Status i arbeidet med effekttariffer fra NVE

Utvalget inviterte NVE til å holde en innledning om deres status i dette arbeidet. Her ble det synliggjort at det er disse tariffene som er mest aktuelle:

(Eller en kombinasjon av noen av disse)

Utfordringer med sol og kundekommunikasjon

Bransjen må huske på at jo høyere energiledd, desto mer lønnsomt er det med sol.
NVE: Tariffer må ikke gi feilprising, de vil også fremdeles ha synlighet for nettleien på strømfakturaen.
Det er viktig å huske på at kraftleverandørene skal ta over kundekommunikasjonen. Kompliserte nettariffer kan da gi en utfordring.
Netteierne vil etter hvert måtte hente info om bruker av et anlegg i Elhuben. Det er der denne vil være oppdatert. Netteier vil bare sitte med opplysninger om hvem som er eier.
OED har gitt NVE et utredningsoppdrag i forbindelse med en eventuell betaling for nettutredninger. Denne skal være ferdig i løpet av neste år (2017)

NVE arrangerte en workshop for tariffering i distribusjonsnettet i slutten av november.
Forskriftene vil antakelig være ferdige i 2017.

 

 

Regnskap

Også 2016 har vært et svært aktivt år for Defo. Regnskapet viser likevel at vi har holdt budsjettet og generert et lite overskudd, som tilføres egenkapitalen for neste år.

Resultatregnskap for 2016

Resultatregnskap Defo 2016
Icon Last ned Defos regnskap for 2016
 

Revisors beretning for 2016

Revisors beretning 2016
Icon Last ned revisors beretning for 2016

Medlemmer

Sammen med sine medlemmer av distriktsenergiverk vil Defo bidra til å skape levende og aktive lokalsamfunn. Med nærhet, styrke og samarbeid kan hele landets kompetanse og ressurser tas i bruk.

Et spennende år

For mange av Defos medlemmer har det vært et hendelsesrikt år, og i noen av de følgende artiklene kan du lese litt om hva som har skjedd blant distriktsenergiverkene i året som har vært.